top of page

UKUTHINTANA NGESIKHUMBA

Ukuthintana ngesikhumba kuyindlela yokutlhogomela umntwanakho. Umntwana wembatha ileyira kwaphela bese umtjhideza ebeleni lakho elingakambathi litho. Abomma bangenza ukuthintana ngesikhumba nabathoma ukumunyisa, nabamunyisa kwesibili namkha ngananyana ngisiphi isikhathi nakufuna wena namkha umntwanakho.

 

UKUBAMBA UMNTWANAKHO NITHINTANE NGESIKHUMBA KUQAKATHEKILE NGOMBANA:

 • Kwenza umntwanakho azizwe aphephile.

 • Kukusiza umazi kuhle umntwanakho kwandise netjhebiswano.

 • Kwenza wena nomntwanakho nizigedle.

 • Kwandisa izinga okhiqiza ngalo ibisi.

 • Kusiza abantwana bakhuluphale.

 • Kusiza bona itjhukela eseengazini zomntwana ihlale ilingene.

 • Kududuza umntwana nakalila.

 • Kuyasiza ekwenzeni ihliziyo yomntwana ibethe kuhle begodu aphefumule qobe.

 • Kusiza ukwenza izinga lokutjhisa lomntwana lihlale lilingene begodu nangabe unamawele, ukuguga elinye ngakwelinye ibele nelinye ngakwelinye kusiza bona ibele ngalinye lifuthumale ngokwezinga iwele ngalinye elilitlhoga ngalo.

 • Nangabe umntwanakho ubelethwe ngaphambi kwesikhathi namkha mncani khulu, ukuthintana naye ngesikhumba kuyasiza ekuvikeleni ipilo yomntwana.

 • Ukuthintana ngesikhumba kuyasiza ekuqiniseni abantwana.

 

Abobaba nabo bangathintana nabantwana ngesikhumba!

 

ZILUNGISELELE UKUTHINTANA NGESIKHUMBA

 • Hlubula iyembe nebhodi. Hlubulisa umntwana zoke izembatho. Mtjhiye ngeleyira kwaphela.

 • Nangabe ikamaro limakhaza, ungasebenzisa ingubo nizimbese nobabili.

 • Beka umntwanakho hlangana namabele wakho – isifuba somntwana sithinte sakho. Imilenze yomntwana nemikhono igobe njengeyesirhwerhwe esincani.

 • Qiniseka bona umntwana uyaphefumula – imihlathi yomntwana sibe sesikhumbeni sakho. Ihloko yomntwana kufuze itjhidelane nomlomo ukghone ukumcabuza.

 • Hlala usame esihlalweni namkha embhedeni. Ungabeki eminye imisamelo namkha iingubo hlanu komntwana.

 

UKUTHINTANA NGESIKHUMBA NGEKWABO BOKE ABABELETHI NABANTWANA

Kuphephile? Iye, nangabe wena nomntwanakho nisendaweni efaneleko begodu akunangubo ezinengi namkha umicamelo.

Ngingakghona na ukuthintana ngesikhumba namawele? Iye, nawubamba omunye ngakwelinye ibele nomunye ngakwelinye ningathintana ngesikhumba.

Kuthiwani nangabe angizizwa kuhle? Bawa omunye umuntu akubambele umntwana nawungazizwa kuhle.

Kuthiwani nangabe umntwanami ubelethwe ngaphambi kwesikhathi? Ungathintana naye ngesikhumba ukumsiza aqine.

Kufuze ngithome nini ukuthintana naye ngesikhumba? Ungathoma ngokurhabako umntwana nakasanda ukubelethwa.

Ngisengakghona na ukuthintana naye ngesikhumba nasekakhulile? Iye, ukuthintana ngesikhumba kuqakathekile ngitjho nebantwaneni abakhulileko.

Kghani ukuthintana ngesikhumba kuyasiza ukukhiqiza ibisi elinengi? Iye, ukuthintana ngesikhumba kungasiza umntwanakho azibambele ibele begodu amunye ngconywana. Nangabe umntwana uyamunya lokha nithintene ngesikhumba, amabele wakho azokukhiqiza ibisi elinengi.

bottom of page