top of page

UKUSENGA IBISI NGESANDLA

Ukusenga ibisi ngesandla likghono elingafundwa nginanyana ngimuphi umama. Abomma abanengi abanayo ipompo yamabele. Basengela ibisi ngebhodlelweni bese balibekele abantwana babo. Amabelakho ayawazi umfuthumela wokuthintana ngesikhumba, yeke izandla zakho aziwarari begodu zingasiza ekusengeni ibisi elinengi emabelenakho. Akukho okhunye okutlhogako ngaphandle kwezandla zakho!
 

AMABANGA WOKUSENGA NGESANDLA

Ibisi lakho likukudla okufaneleko komntwanakho. Kufuze usenge ibisi ngesandla:

 • nangabe umntwana ubelethwe ngaphambi kwesikhathi begodu akakghoni ukuzimunyela.

 • nangabe umntwana ugula khulu bona angazimunyela.

 • nangabe amabelakho azele khulu ngemva kokubeletha begodu ufuna ukuwaphungula.

 • nangabe ufuna ukukhiqizela umntwanakho ibisi elinengi.

 • nangabe ukude nomntwanakho begodu ufuna ukumtjhiyela ibisi azolimunya.

Abomma bavame ukukhiqiza ibisi elinengi nabasebenzisa izandla zabo, esikhundleni sepompo.

 

INDLELA YOKUSENGA YE-MARMET

Nasi indlela ebulula yokusenga ibisi:

 • Ekuthomeni, kubulula ukuputjuza ibisi. Beka isitja esikhulu emathangazinakho esizokukhongozela ibisi, bese uthuthukele esitjeni esincani, bese ekomitjini nasewukufunyana kubulula ukusenga. Abanye abomma banyekele babe nekghono elihle khulu kangangobana bavele babeke ikomitji ebeleni ngalinye kanyekanye. Beka nethawula nakungenzeka lisaphazekele kiyo yoke indawo.

 • Ngezandla ezihlanzekileko, thoma ukukhuhluza ibele lakho bese uputjuza ingono ngesineke.

 • Beka isithupha sakho nokhombabantu zibe yi-1 cm ngemva kwengono. lokhu kungahle kube namkha kungabi ku-areola (indawo enesikhumba esinzima magega nengono). Iminwakho ayenze u-C begodu ungalivali ibele lakho (isikhumba esiphakathi kwesithupha nokhombabantu akukafaneli sibe sebeleni, kufanele ubone isikhala esivulekileko).

 • Tjhovela ibele lakho lize ngesifubeni.

 • Geda iminwakho njenganyana ugadangisa imino.

 • Yenza lokhu kanengi.

 • Uzokwazi bona iminwakho isendaweni efaneleko nawubona amathonsi webisi, bese litshanyaze bese lithoma ukwehla kuhle.

 • Jikajika magega nebele ukwenzela bona kusengeke zoke iindawo ezimagega nalo, ingasi ihlangothi linye kwaphela.

 • Ungayihlukanisi iminwakho, ungayiqindezeli, ungayipotopotozi ingonwakho njengombana lokho kungabangela ubuhlungu nomonakalo.

bottom of page