top of page
UKUMUNYISA NOKUSEBENZISA IINDAKAMIZWA
Ukumunyisa kuqinisekisa bona umntwanakho uphile kuhle, uyakhula kunye nokuthuthuka kwengqondo. Nangabe usebenzisa iindakamizwa namkha imitjhoga, kuqakathekile ukwazi bona izintwezo zingalithinta njani ibisi lakho namkha umntwanakho.
 
IMITJHOGA
Abomma bavame ukutjelwa bona abakwazi ukumunyisa khisibe ngapha basela imitjhoga. Ngokujayelekileko lokhu akusi liqiniso, begodu ukupha umntwana ibisi lokuthengwa kunobungozi. Ngaphambi kokulisa ukumunyisa umntwana ibele, funa ilwazi elinabileko ngokuthintana ne-La Leche League South Africa. Ungarhubhulula ngokuphepha kwemitjhoga ku-www.e-lactancia.org.

I-NICOTINE (I-TOBACCO)
I-nicotine eseengazini zakho yandisa ubungozi bokulisisa umntwana ukumunya ngaphambi kwesikhathi nokungasakhiqizi ibisi elaneleko. Abantwana bababhemi basengozini ekulu ye-colic ne-SIDS (Sudden Infant Death Syndrome).
Nangabe awukghoni ukulisa ukubhema, kusese kuphepha ukumunyisa umntwana ibele kunokumupha ibisi lokuthengwa.
Yehlisa ukubhema khulu begodu ubheme ngemva kokumunyisa esikhundleni sangaphambi kwakhona.

UTJWALA
Utjwala bungena ngokurhabako eengazini zakamma nebisini lakhe, okungaba nemithelela kibo bobabili umma nomntwana. Ukunande ubuvakatjhela akusi yingozi, khulukhulu nangabe umntwana sekamkhulu kuneemveke ezibu-8 begodu umunya isikhathi esingaphezu kwama-awara amabili ngemva kwalokho. Ukubuselela butjhilweni utjwala kungabangela umntwana bona alile khulu, angamunyi khulu nokukhula kabuthaka, begodu kungayithinta nendlela ingqondo yomntwana ethuthuka ngayo. Ukusebenzisa utjwala kungathinta nendlela omtlhogomela ngayo umntwana. Yelela bona nawusolo usela, utjwala buzokuthatha isikhathi ukuphuma emzimbenakho.

I-COCAINE NE-CRACK
Inengi leendakamizwezi liyadlulela ebisini lebele begodu liyitjhefu ebantwaneni. Ukubhema i-crack cocaine kuyalimaza nemntwanenakho. Abomma kufuze balinde kudlule ama-awara ama-24 okungasenani ngemva kokusebenzisa i-cocaine namkha i-crack ngaphambi kokumunyisa.

ISANGO (I-DAGGA)
Limbalwa khulu iphenyo elimalungana nemithelela yesango. Kungahle kube nomonakalo wesikhathi eside obangelwa yisango engqondweni yomntwana. Ngemva kokuyibhema khulu, abantwana baba nesango emzimbenabo isikhathi esingange veke. Abomma akukafaneli babheme isango nabamunyisako.
Nangabe kunomuntu obhema isango ngakwenu, kufuze ayibhemele kude nomntwana.

I-METHAMPHETAMINE (UTIKI) NE-CRYSTAL METH
Iindakamizwezi zilirhoba elikhulu nomraro kasodiye eenarheni ezinengi. Alikho ilwazi elingako malungana nokuthi utiki unamuphi umthelela ekukhuleni komntwana nepilweni yakhe, kodwana siyazi bona naye uhlotjaniswa nemiraro yesitjhaba, ukulwa ngekhaya kunye namazinga aphasi wokumunyisa ibele.
Nangabe ungumma omunyisako begodu khewasebenzisa utiki, kufuze ulinde ama-awara ama-48 okungasenani ngaphambi kokumuyisa godu namkha bekube kulapho i-methamphetamine ingasabonakali lokha nawuhlola umswibizo. Ungaraga nokusenga ibisi bese uliphalaze ukwenzela bona lirage nokukhiqizeka.
bottom of page