top of page

UKUBUYELA EMSEBENZINI NAMKHA ESIKOLWENI

Ungahle ufune ukuraga nokumunyisa kukulapho usebenza namkha ubuyela esikolweni ngokwamabanga ahlukahlukeneko: ibisi lebele likukudla okuhle khulu emntwanenakho, liyamvikela emagulweni begdu liyindlela yokubuyisana lokha nawufika ekhaya.

Ikambiso yeMikghwa emiHle eSewula Afrika ekuVikeleni abaSebenzi hlangana nokuziThwala Nangemva kokuBeletha uMntwana[1] ikunikela ikhefu lemizuzu ema-30 eliqinisekisiweko kabili ngelanga, malungana nokumunyisa namkha ukusenga ibisi qobe ngelanga lomsebenzi, eenyangeni ezisithandathu zokuthoma zepilo yomntwana. Abomma abasebenzako ngapha bamunyisa bavame ukuthatha ilifu yokutlhogomela umntwana nakagulako.

 

INDAWO YOKUSENGA IBISI NAWUSEMSEBENZINI NAMKHA ESIKOLWENI

Ikhona na indawo esithekileko enomnyango okhiyekako? Nakungasi njalo, ungeza netjhila lokuzivala elizokusitha lokha nawusenga ibisi.

Ikhona na ifriji yokufaka ibisi elisengiweko? Nakungasi njalo, kuzokutlhogeka uze nesikhwama siqandisi sakho esinelitje lesithwathwa ngaphakathi.

Abanye abomma basebenzisa isikhatjhana esithileko ngesikhathi sabo sokudla namkha sokusela itiye kuhlanganise nesikhathi sokumunyisa isigunyazwe yiKambiso yeMikghwa emiHle eSewula Afrika.[1]

UBUNGAKO BEBISI

Tjhiya okungasenani 30–40 ml yebisi lakho qobe nge-iri lokha nawukude nomntwana. Ngezinye iinkhathi umntwana angatlhoga elinengana lokha nakasakhulako.

UKUBEKA IBISI LAKHO

Abomma abanengi basenga ibisi basemsebenzini bese balitjhiyele umntwana ngakusasa.

Amarhalasi afanele begodu angasebenziseka kanengi. Nawahlanzwe ngesibha namanzi atjhisako lokho kwanele malungana nepilo yomntwana aze akhule.

Ibisi alihlale liqanda umntwana nakangalimunyiko ema-awareni ambalwa alandelako.

Nangabe ubeke ibisi ozolisebenzisa ngokukhamba kwesikhathi, ungalivanga ndawonye lokha nalisezingeni lokutjhisa elifanako.

Ibisi libeke ngamalitha amancani wabo 60–100 ml ukwenzela bona lingamoroseki.

AMALANGA WOKUTHOMA WOKUBUYELA EMSEBENZINI

Uzomkhumbula umntwanakho begodu naye uzokukhumbula. Ziphe isikhathi sokummunyisa ekseni ngaphambi kokukhamba.

Khuluma naloyo otlhogomela umntwanakho ngendaba yokumtjhiyela ibisi nendlela okufuze ammunyise ngayo (isib., ngebhodlelo namkha ngekomitjhi leplastiki).

Iza neenthombe zomntwanakho namkha isembatho sakhe ozokunande usiqala namkha usinuke lokha nawusenga ibisi.

Mbatha izembatho ezingakubambiko namkha ezineenkunupe ngaphambili khona ukusenga ibisi kuzokuba bulula.

Umntwanakho angamunya khulu ebusuku abhadelise isikhathi ebewungekho ngaso. Abomma abanengi bamtjhideza eduze nabo umntwana ebusuku ukwenzela bona alale ngokwaneleko. Njengombana umntwana amunya lokha naninoke, nomzimbakho uzokukhiqiza ibisi elingeziweko.

UKUSEBENZISA IBISI LAKHO

Abanye abantwana bayakuthabela ukumunya ibisi elimakhaza, namkha ungalifuthumeza ngesitja esinamanzi atjisako. Ibisi ungalifuthumezi bunqopha esitofini namkha nge-microwave.

Ibisi eliseleko ningammunyisa lona godu umntwana ngokulandelako.

Nangabe ibisi beliyirhwaba, ungasalibuyiseli godu ngesiqandisini nasele ulincibilikisile, begodu lisebenzise hlangana nama-awara ama-24.

Ibisi elibekwe ngesikhwanyeni sokuqandisa esinamatje wesithwathwa lingasetjenziswa hlangana nama-awara ama-24.

Ibisi elibekwe ngesiqandisini lingasetjenziswa hlangana namalanga ama-3–8.

Ibisi elibekwe ngebhoksini lokukghadzisa lesiqandisi, lingasetjenziswa hlangana neemveke ezi-2.

REFERENCES

[1] The Basic Conditions of Employment Act (BCEA) of South Africa

- https://www.gov.za/documents/basic-conditions-employment-act

and

The “Code of Good Practice on the Protection of Employees during Pregnancy and after the Birth of a Child” COGP)

- http://www.labour.gov.za/DocumentCenter/Pages/Home.aspx 

bottom of page