top of page

UKUBELETHA NOKUMUNYISA 

Ukumunyisa kujayelekile, kodwana kungathatha isikhathi bona wena nomntwanakho nikujayele.

 

TJHAPHULUKA.

Yenza bona ingaphambili lomzimba womntwanakho lithintane nomzimbakho.

Thintisa ingono yebele lakho ngaphasi kwepumulo yomntwana. Lokhu kusiza umntwana akhamise khulu. Utjhideze kuwe khulu umzimba womntwana ukwenzela bona ibele lingene ngokupheleleko ngemlonyenakhe.

Ukumunyisa akukafaneli kube buhlungu.

MUNYISA ZISUKA BEGODU UKWENZE KANENGI.

Emalangeni wokuthoma umzimbakho wenza “ibisi lokuthoma” elidege elibizwa nge-colostrum.

I-colostrum ivikela umntwana emagulweni begodu itholakala ngobuncani. 

Lalisa umntwanakho atjhidele kuwe, nithintane ngesikhumba. Lokhu kusiza umntwana amunye kuhle.

Khuthaza umntwana bona amunye amahlandla ali-10 namkha ngaphezulu ema-awareni ama-24.

Ungamunyisa bulula nebusuku ngokutjhideza umntwanakho hlanu kwakho.

Njengombana umntwanakho asolo amunya, nawe uzokukhiqiza ibisi elinengi.

Ngokujayelekileko, umntwana uzokuqeda ibele lokuthoma bese alise ukumunya nasele asuthi.

Mnikele ibele lesibili. Uzokuraga nokumunya nangabe usalifuna.

KGHANI UMNTWANAKHO ULAMBILE?

Nangabe umntwana uthoma ukunyakaza khulu, azisongasonge amunye neemfeyisi, mmunyise.

Umntwana mmunyise ngaphambi kobana athome ukulila – nasekalila kutjho bona vane angasenabuyo.

Umntwana kufuze amunyiswe khulu ngeenkhathi ezihlukahlukeneko, khulukhulu ebusuku. Lokhu kungebanga lokuthi ukumunyisa akusi ngekokudla kwaphela. Kuvikela nomntwanakho emagulweni begodu kumenza azizwe aphephile.

Ngamanye amalanga umntwanakho uzokufuna ukumunya khulu. Lokhu kujayelekile – ilanga nelanga ngekhe lizokuhluka. Nabantu abadala badla bebasele ngeendlela ezihlukileko qobe sikhathi.

KGHANI UMNTWANA UTHOLA IBISI ELANELEKO NA?

Kufuze ukwazi ukubona nokuzwa umntwanakho agwinya lokha nakamunyako.

Ngemva kweveke yokuthoma, umntwana kufuze okungasenani abe namaleyira ama-3 anetjheko elitjheli begodu athambise amaleyira asi-6 ilanga ngalinye.

Umntwana kufuze abuyele ebudisini bakhe bokubelethwa emalangeni ali-7 ukuya kwali-14 ngemva kokubelethwa.

Abantwana abangalitholi ngokwaneleko ibisi, bangahle bangabi namandla aneleko, khulukhulu nangabe baphuthelwa khulu ngeengubo. Nangabe utshwenyekile, mkhiphe ngengutjeni umbambe athintane nawe ngesikhumba. Lokhu kuzomkhuthaza bona amunye khudlwana begodu abuye akhuluphale.

Nangabe umntwana akamunyi kuhle, ungamsengela ibele bese umseza ibisi lakhona ngesigobho namkha ikopi leplastiki.

 

KGHANI UMNTWANA UTLHOGA AMANZI NAMKHA OKUNYE UKUDLA?

Umntwana akawatlhogi amanzi namkha okunye ukudla bekube ziinyanga ezisi-6. Ukuseza umntwana omncani amanzi kungabangela bona umntwanakho angasamunya khulu. Kanti-ke umntwana nakangamunyi khulu, umzimbakho nawo uthoma ukukhiqiza ibisi elincani.

bottom of page