top of page

Mogare wa HIV le go anyisa letsele  

Mogare wa Human immunodeficiency virus (HIV) ke bolwetsi jo bo sa foleng, jaaka bolwetsi jwa sukiri le madi a a mantsi mo mmeleng.

Go botlhokwa thata gore batho botlhe ba ba tshelang ka mogare wa HIV ba tseye dipilisi tsa antiretroviral(ARV) tsatsi le letsatsi.  

 

Mogare wa HIV le boimana 

Go botlhokwa go:

 • Tsaya di ARV tsa gago sentle.

 • Bolelela baitse ba tsa kalafi gore ga o kgone go di nwa.

 • O ye ko ketelong TSOTLHE tsa gago tsa kliniki.Dira diteko tsa gago tsa madi go bona fa di ARV di baya di viral load tsa gago di sa bonale (<50c/ml).

Seno se sireletsa ngwana wa gago gore a seka a nna le mogare wa HIV. Ngwana wa gago le ene o tla newa di ARV fa a sena go tsalwa go thibela HIV.[1] 

Bana ba ba fetang 99% ba tsalwa ke bomme ba ba nang le HIV mme bone ba sena HIV.[1]

 

Fa ngwana a sena go tsholwa 

Baya ngwana wa gago lo amane ka mmele ka bonako jo bo kgonegang. Go amana ka mmele go thusa ka go anyisa letsele le go thibela gore ngwana a seka a latlhegelwa ke mmele thata le go nna le jaundice. 

 

Go anyisa letsele ontse o nale HIV 

 • Go anyisa ngwana letsele fela go mo sireletsa gore a seka a nna le mogare wa HIV mme go naya ngwana tshono ya gore a nne le boitekanelo jo bo siameng.[2]

 • Go anyisa letsele fela mo dikgweding tse 6 go raya gore ngwana ga a newe dijo kgotsa seno sepe ntle le maši a letsele. Tse dingwe tse – metsi, tee, maši a poiri, dijo – di oketsa kotsi ya gore ngwana a nne le mogare wa HIV le malwetsi a mangwe.  

 • Le fa go ntse jalo, go naya ngwana maši a letsele le maši a poiri ga ese lebaka la go emisa go anyisa ngwana letsele fa ele gore o tsaya di ARV tsatsi le letsatsi mme di viral load tsa gago di sa bonale..[1][2] 

 • O ka anyisa ngwana letsele go fitlhela a nna le dijara tse 2 le go feta.

 • Le fa o anyisa ngwana letsele ka nako e khutshwane, seno se botoka go nale go sa mo anyise gotlhelele.[2]

 

Go tewa eng fa ke kgaogantshitswe le ngwana? 

Fa o lwala kgotsa o tlhoka go ya sepetlele, kopa go nna le ngwana gaufi le wena. Kgotsa, mo tamusetse maši a gago ka letsogo fa lo kgaogantshitswe gore matsele a gago a nne antse a tswa maši le go dira gore a seka a tlala mo letseleng. Bolelela moitse kalafi wa gago gore o anyisa ngwana letsele. 

 

Go tewa eng fa ngwana a nale mogare wa HIV+? 

Bana ba le 1% ba ba tsalwang ke bomme ba ba nang le mogare wa HIV le bone ba tshwaetsega. Fa ngwana wa gago diteko tsa gagwe di re o nale mogare wa HIV, ga gona lebaka la gore o seke wa mo anyisa letsele. Go anyisa dijara tse 2 le go feta go ka tokafatsa boitekanelo jwa ngwana yo o nang le HIV,  o nna le dikotla le gore o tla kgona go tshela.[2] Go botlhokwa gore wena le ngwana wa gago lo new di ARV tsa lona tsatsi le letsatsi.

 

Go tlogedisa letsele fa ke nale mogare wa HIV 

Fa o tlogela go anyisa ngwana letsele,o ka mo tlogedisa lone gannyane mo dibekeng. Go emisa go anyisa letsele ka bo nako go ka oketsa tshwaetsego ya ngwana[1]

 

Go tewa eng fa ke tlhopa go sa anyise letsele? 

Fa o nale mogare wa HIV mme o tlhopa go sa anyise letsele, netefatsa gore o tlhaloganya le go nna le tshedimosetso eno: 

 • Dikotsi tsa go sa anyise. 

 • O kgona go baakanya le go baya maši a poiri go fokotsa dikotsi. 

 • Ditekanyetso le gore o mo fepa gakae. 

 • Gore maši a poiri a tura go le kana kang.  

REFERENCES

[1] PMTCT 2019 Guidelines South Africa - https://sahivsoc.org/Files/PMTCT%20Guideline%20November%20signed%20PRINT%20v7.pdf

[2] WC HIV consolidated guidelines October 2020 - https://www.westerncape.gov.za/assets/departments/health/hiv_guidelines_22012020.pdf

[3] Adult Primary care guidelines 2019 South Africa - https://www.knowledgehub.org.za/elibrary/adult-primary-care-apc-guide-20192020-updated

bottom of page