top of page

TINKINGA TEKUMUNYISA NEMACEBISO

Munyisa luswane lwakho ngekushesha nawucedza kubeleka. Luswane ludzinga kumunyiswa tikhatsi letingu-10 nobe ngetulu ngema-awa langu-24. Nawumulunyisa kanyenti luswane lwakho, utawukhicita lubisi lolunyenti.
 

KUFAKA KAHLE LIBELE

 • Hlala nobe weyame kahle.

 • Lingembili lemtimba weluswane kufanele lutsintse lingembili lemtimba wakho. 

 • Yenta ingono yakho itsintse likhala leluswane – loku kungasita loluswane luvule kakhulu umlomo kute libele lingene nalumunya.

 • Lusondzete kuwe kakhulu mbamba luswane naselulungele kumunya.

 

SITFUBI NGULOLUBISI LOLWEHLUKILE LOBA NALO NGEMALANGA EKUCALA LAMBALWA KUTE LUVIKELE LUSWANE LWAKHO EKUGULENI.

 • Luswane ludzinga emanani lamancane alo ngesikhatsi.
   

LUSWANE LUYAKUDZINGA KUMUNYA EBUSUKU

Lubisi lwelubele lugayeka melula futsi ngekushesha. Ngiso sizatfu lesenta tinswane tivuke ebusuku tifune kudla.

 • Kumunyisa ebusuku kusita ekukhiciteni lubisi lolunyenti.

 • Ungakwenta kube melula kumunyisa ebusuku ngekutsi ugcine luswane lwakho lusedvute nawe.

 

KUPHAKATSA KWEMABELE

 • Sebentisa kwekubohlisa lokubandzako nobe emacembe emakhabishi emkhatsini wetikhatsi lomunyisa ngato utonciphisa lokuphakatsa.

 • Beka lokufutfumele emabeleni ngaphambi kwekutsi umunyise.

 • Tsambisa emabele akho ngekulusengela ngesandla lolunye lubisi.

 • Munyisa kanyenti!

 

LUBISI LUMANTI KAKHULU YINI?

Aluyoke! Lubisi lwakho luyashintja njengobe umunyisa. Khipha ematfonsi lambalwa ngaphambi nangemuva kwekumunyisa utobona umehluko. Nawucala kumunyisa lubisi luba mantana kute lwenetise koma kweluswane. Nawusachubeka nekumunyisa lubese luyashuba kute lwesutsise loluswane.
 

TINGONO LETIBUHLUNGU

Kumunyisa kufanele kungabi buhlungu – cela lusito nangabe kumunyisa kumatima nobe kubuhlungu. Kumunyisa uhleti kahle nekulingenisa kakhulu libele kuloluswane kungasita kugwema buhlungu etingonweni. Munyisa kulelibele lelingasibuhlungu kucala.

 

KUVALEKA KWELUBISI NEKUVUVUK EBELENI (MILK FEVER)

Nangabe tindlela telubisi tivaleka, kungaba neliguludla lelitsambile ebeleni.

 • Hlola kutsi ulubamba njani luswane nalumunya.

 • Munyisa kanyenti

 • Beka lokufutfumele etikwelibele

Nangabe incenye yelibele icina, iba bovu, ibe buhlungu futsi ivuvuke, kungenteka unekugula ebeleni (milk fever). Kungenteka uve kushisa nobe buhlungu emtimbeni  nemakhata, njenganawunemkhuhlane. Munyisa kanyenti futsi uphumule. Nawungacali kuba ncono ngema-awa langu-48, kungenteka udzinge emaphilisi ekulwa nemagciwane. Umtfolamphilo nobe dokotela wakho utakunika emaphilisi laphephile kuwanatsa nawumunyisa.
 

EMALOVULA

Emalovula kugula lokubangelwa magciwane. Kungenteka ube netingono letilumako, tibe nalokufutfukako nobe tibe bovu. Luswane lwakho kungenteka lube nalokumhlophe ekhatsi etisinini, etihlatsini, emlonyeni naselwimini. Kungadzingeka kutsi bobabili, make neluswane belashwe. Emtfolamphilo banganika wena neluswane lwakho umutsi wekubulala emagciwane. Kuphephile kuchubeka umunyisa. Washa kahle futsi ubulale emagciwane kuto tonkhe tintfo tekumunyisa nangabe uyatisebentisa.

bottom of page