Frequently asked questions

Tiener moeders en borsvoeding (Afrikaans)


As ‘n jong moeder, wonder jy dalk hoe gaan jy dit hanteer om ‘n baba te hê, borsvoeding en om terug te gaan skool toe. Borsvoeding is die maklike, lekker manier vir jou en jou baba om mekaar te leer ken. Enige borsvoeding is beter as hoegenaamd geen borsvoeding. Tiener moeders en borsvoeding
Teen mothers and breastfeeding (English)


As a young mother, you may be wondering how you will manage a baby, breastfeeding and returning to school. Breastfeeding is the easy, enjoyable way for you and your baby to get to know each other. Any breastfeeding is better than none at all. Teen mothers and breastfeeding
Abomma abasebantazana nokumunyisa (Ndebele)


Njengomma osemncani, kungenzeka uzibuze bona uzomkghona na umntwana lo, ukumunyisa nokubuyela esikolweni ngasikhathi sinye. Ukumunyisa kubulula, kuyindlela ethabisako kuwe nemntwanenakho yokuthi nazane. Nanyana ngikuphi ukumunyisa ibele kungcono kunokungamunyisi unomphela. Abomma abasebantazana nokumunyisa
Bomma ba mahlalagadi le go nyantšha (Northern Sotho)


Byale ka mma wa moswa, o ka no ba o ipotšiša gore a naa o tla kgona bjang lesea, go nyantšha le go boela sekolong. Go nyantšha ke tsela ye bonolo, ya go thabiša go wena le lesea la gago gore le tsebane. Go nyantšha go gongwe le go gongwe go kaone go feta go se dire selo le ga tee. Bomma ba mahlalagadi le go nyantšha
Bomme ba mathineija le ho nyantsha (Sesotho)


Kaha o mme ya tlase dilemong o ka nna wa ipotsa hore na o tla kgona ngwana jwang, ho mo nyantsha le ho kgutlela sekolong. Ho nyantsha ke tsela e bonolo le e monate ya hore wena le lesea la hao le tsebane. Ho nyantsha ho molemo haholo ho feta ho se nyantshe ho hang. Bomme ba mathineija le ho nyantsha
Mama vijana na unyonyeshaji (Swahili)


Kama mama mchanga, unaweza kuwa unajiuliza ni jinsi gani utachunga mtoto, kunyonyesha na kurudi shuleni. Kunyonyesha ni njia rahisi, ya kufurahisha kwako na mtoto wako kujuana. Kunyonyesha kwokwote ni bora kuliko kutonyenyesha kabisa. Mama vijana na unyonyeshaji
Bomake labasebancane nekumunyisa (Swati)


Njengoba ungumake losemncane, kungenteka uyatibuta kutsi utalunakekela njani luswane, umunyise uphindze ubuyele esikolweni. Kumunyisa yindlela lemelula nalemnandzi yekutsi wena neluswane lwakho natane. Nobe ngukuphi kumunyisa kuncono kakhulu kunekungamunyisi sanhlobo. Bomake labasebancane nekumunyisa
Vamanana lava ha riki vantshwa ni ku an’wisa (Xitsonga)


Tanihi manana la nga muntshwa, u nga ha tivutisa leswaku u ta swi kota njhani ku khathalela n’wana, ku n’wi an’wisa ni ku tlhelela exikolweni. Ku an’wisa i ndlela yo olova, leyi tsakisaka ya leswaku wena ni n’wana wawena mi tivana. Ku an’wisa hambi ku ri kwihi ka antswa ku tlula ku nga an’wisi nikatsongo. Vamanana lava ha riki vantshwa ni ku an’wisa
Bomme ba ba sa leng basha le go anyisa letsele (Tswana)


Jaaka mme yo mosha, go ka direga gore o ipotsa gore o tlile go kgona jang ngwana, go mo anyisa letsele le go boela sekolong. Go anyisa letsele ke tsela e e motlhofo, tsela e e monate mo go wena le ngwana wa gago gore lo itsane. Tsela nngwe le nngwe ya go anyisa letsele e botoka go nale go sa anyise gotlhelele. Bomme ba ba sa leng basha le go anyisa letsele
Vhomme vha re miṅwahani ya vhufumi na u mamisa (Tshivenḓa)


Arali ni mme ane a kha ḓi vha muswa nga mimwaha, ni nga kha ḓi ḓivhudzisa uri ni ḓo kona hani u ṱhogomela ṅwana, u mu mamisa na u vhuyelela tshikoloni. U mamisa ndi nḓila i leluwaho, i takadzaho ine inwi na ṅwana waṋu na ḓivhana ngayo. U mamisa naho hu hufhio hu khwine u fhira u sa mamisa na luthihi. Vhomme vha re miṅwahani ya vhufumi na u mamisa
Ukuncancisa kubalulekile koomama abancinci ngeminyaka (IsiXhosa)


Njengomama omncinci ngeminyaka, inoba uyazibuza ukuba uza kuyithini into yokuba nosana, ukuncancisa nokubuyela esikolweni. Ukuncancisa yindlela elula neyonwabisayo yokuba wena nosana lwakho nazane. Ukuncancisa ibele noba kukangakanani kungcono kunokungancancisi tu kwaphela. Ukuncancisa kubalulekile koomama abancinci ngeminyaka
Omama abayintsha nokuncelisa (Zulu)


Njengomama osengomusha, ungahle uzibuze ukuthi uzokwazi yini ukuncelisa ingane ibele futhi uphindele esikoleni. Ukuncelisa ibele kulula, kuyindlela emnandi yokuba wena nengane yakho nazane kangcono. Noma yikuphi ukuncelisa ibele kungcono kunokungancelisi nhlobo. Omama abayintsha nokuncelisa