top of page

KUTSINTSANA NGENYAMA ENYAMENI

Kutsintsana ngenyama enyameni kuyindlela yekunakekela luswane lwakho. Luswane lugcoka linabukeni kuphela bese ulubamba kahle lutsintse emabele akho lasebaleni. Bomake bangakwenta loku nabacala kumunyisa, nasebaphindze bamunyisa nanobe nini wena neluswane lwakho nanifuna.

 

KUBAMBA LUSWANE LWAKHO NITSINTSANA NGENYAMA ENYAMENI KUMCOKA NGOBE:

 • Kwenta luswane lwakho lutive luphephile.

 • Kukusita ulwati kahle luswane lwakho futsi kukhulisa buhlobo benu.

 • Kwenta wena neluswane nitive niphumulile. 

 • Kukusita ukhulise linani lelubisi lolukhicitako.

 • Kusita tinswane tikhule emtimbeni.

 • Kusita tinswane tihlale tinashukela lokahle engatini.

 • Kungaluthulisa luswane lolukhalako.

 • Kusita kugcina inhlitiyo yeluswane ishaya kahle futsi luphefumule nakahle.

 • Kuyasita kugcina kushisa kwemtimba weluswane kusezingeni lelifanele, futsi nangabe unemaphahla, kubamba luswane  ngalunye ebeleni ngalinye kungawafutfumeta omabili lamabele, njengoba nje emaphahla adzinga loko.

 • Nangabe luswane lwakho lwashesha kakhulu kubelekwa nobe luluncane kakhulu ngemtimba, kuchubeka nitsintsana ngenyama enyameni kungasita ekusindziseni kuphila kwalo.

 • Kutsintsana ngenyama enyameni kuyasita ekwenteni tinswane tikhululeke.

Bobabe nabo bangakwenta lokutsintsana ngenyama enyameni!

 

KULUNGELE KUTSINTSANA NGENYAMA ENYAMENI

 • Khumula lihembe ne-bra yakho. Lukhumule tonkhe timphahla luswane. Ungalishiya linabukeni.

 • Nangabe kubandza landlini, ungasebentisa ingubo kute nitimbatsise nobabili.

 • Beka luswane emkhatsini wemabele akho – sifuba seluswane kufanele sibe sesifubeni sakho. Imilente netandla talo tigobeke kancane, njengesicoco lesincane.

 • Ciniseka kutsi luswane luyakhona kuphefumula – sihlatsi salo sibe tikwesikhumba sakho. Inhloko yaloluswane kufanele ibe dvutane kutsi ungakhona kuyicabuza.

 • Hlala weyame esitulweni nobe embhedzeni. Kute imicamelo nobe tingubo lokufanele tibe eceleni kweluswane.

 

KUTSINTSANA NGENYAMA ENYAMENI KWAWO WONKHE UMTALI NELUSWANE

Kuphephile yini? Yebo, nangabe wena neluswane nihleti kahle futsi kubete letinye tingubo nobe imicamelo eceleni.

Ngingakwenta yini lokutsintsana nanginemaphahla? Yebo, ngekubeka luswane lunye kulinye libele, usengakwenta kutsintsana ngenyama enyameni.

Kutsiwani naningalungi kahle? Tjela lotsite nawungalungi kahle, ungakhoni kubamba luswane lwakho.

Kutsiwani nangabe luswane lwami lusheshe lwabelekwa? Ungenta kutsintsana ngenyama enyameni kute usite kulucinisa.

Kufanele ngicale nini lokutsintsana ngenyama enyameni? Ungacala ngekushesha nje naselubelekiwe luswane.

Ngisengachubeka  yini nalokutsintsana naselukhululile luswane? Yebo, lokutsintsana kumcoka ngisho nobe tinswane setikhulile.

Lokutsintsana ngenyama enyameni kungasita yini ekukhiciteni lubisi lolunyenti? Yebo, kutsintsana ngenyama enyameni kungasita luswane lufake kahle libele emlonyeni futsi lumunye kancono. Nangabe luswane lumunya nanisetsintsene, emabele akho atawukhicita lubisi lolunyenti.

bottom of page