top of page

KUSENGELA LUBISI NGESANDLA

Kusengela lubisi ngesandla likhono lelingafundvwa nguwo wonkhe make lomunyisako. Bomake labanyenti bete lokwekudvonsa lubisi. Balusengela ngesandla kute balushiyele tinswane tabo. Emabele akho ayakwati kufutfumala  kwekutsintsana ngenyama enyameni, ngako kukahle kutsintfwa  tandla takho futsi kungasita  ekukhiciteni lubisi lolunyenti. Kute lokunye lokudzingako ngaphandle kwetandla takho!

 

TIZATFU TEKUSENGELA NGESANDLA

Lubisi lukudla lokukahle kakhulu kweluswane. Kungadzingeka ulusengele lolubisi nangabe:

 • luswane lutelwe kungafiki sikhatsi nobe lusengakakhoni kumunya.

 • luswane lugula kakhulu lungamunyi kahle.

 • emabele akho aphakatse kakhulu nawusandza kubeleka futsi ufuna kuwehlisa.

 • udzinga kukhicita lubisi lolunyenti lweluswane lwakho.

 • wehlukene neluswane lwakho futsi udzinga kulushiyela lubisi.

Bomake bavame kutfola lubisi lolunyenti nabasebentisa tandla tabo, kunekusebentisa lokwekudvonsa lubisi.

 

INDLELA YEKUSENGELA NGESANDLA

Nayi indlela lemelula yekusengela lubisi lwakho:

 • Ekucaleni, kukahle kukhipha lolo loluncane lubisi. Beka indishi levulekile ematsangeni, utfutfukele kulencane, uze ufike enkomishini nasekumelula kukwenta. Labanye bomake batfutfuka kakhulu baze bakhone kubeka inkomishi ebeleni ngalinye, bawasengele omabili. Bani nalo lithawula kute ulisebentise nakwenteka ufata yonkhe indzawo.

 • Ngetandla letihlobile, cala ngekunyakatisa emabele akho sakuwavusa futsi ubambabambe netingono.

 • Beka sitfupha nalomunwe loseceleni kwaso kube ngu- 1 cm ngemuva kwengono yakho. Lapho kungenteka kube yi-areola nobe cha (lesikhumba lesimnyamana lesitungelete ingono). Beka leminwe yakhe C futsi ungalibambi libele (lenyama lesemkhatsini kwesitfupha nalomunwe loseceleni akukafaneli ibe sebeleni; kufanele ubone lesikhala lesivulekile).

 • Fucela libele lakho esifubeni.

 • Gicita leminwe yakho njenganawutsatsa ema-fingerprints.

 • Kuphindzaphindze loku ngendlela lefanako.

 • Utawati kutsi uyibeke kahle iminwe yakho nawucala kubona ematfonsi elubisi, bese luyengeteka ekugcineni lwehle kahle.

 • Ligegelete lelibele utociniseka kutsi tiyatsintseka tonkhe tindlela tekuhambisa lokubisi, kungasebenti yinye nje.

 • Ungayivuli iminwe yakho, ungatiputjuti tingono takho, ungatishwili futsi ungatidvonsi ngobe konkhe loku kungabangela buhlungu futsi kukulimate.

bottom of page