top of page

KUBUYELA EMSEBENTINI NOBE ESIKOLWENI

Ungase ufune kuchubeka umunyisa nawusebenta nobe nasewubuyele esikolweni ngetizatfu letinyenti: lubisi lukudla lokuncono kakhulu kweluswane lwakho, luvikela luswane ekuguleni futsi luyindlela yekunihlanganisa nawubuya ekhaya.

I-South Africa’s Code of Good Practice on the Protection of Employees during Pregnancy and After the Birth of a Child[1] ikuniketa siciniseko setikhatsi telikhefu lekumunyisa loluyimizuzu lengu-30 kabili ngelilanga, kute umunyise nobe usengele lubisi ngawo onkhe emalanga ekusebenta, kuletinyanga letisitfupha tekucala temphilo yeluswane. Kubomake labasebentako futsi labamunyisako siba sincane sikhatsi labasitsatsa emsebentini kute banakekele tinswane letigulako.

INDZAWO YEKUSENGELA EMSEBENTINI NOBE ESIKOLWENI

Ikhona yini indzawo lesitsele lenemnyango longakhiywa? Nakute, ungaphatsa kwekutimbonya kute ungabonwa nobe ugcoke lokungakuvala nawusengela.

Ikhona yini ifriji yekugcina lolubisi lwakho? Nakute, kungadzingeka utiphatsele kwekubandzisa ufake sigadla selitje lelibandzako.

Labanye bomake basebentisa incenye yesikhatsi sabo selikhefu lasemini nelekunatsa litiya kanye nalamakhefu ekumunyisa labawaniketwa ngule-South African Code of Good Practice.[1]

LINANI LELUBISI

Shiya lubisi lolungu-30 kuya ku-40 ml leli-awa ngalinye ungekho neluswane lwakho. Ngaletinye tikhatsi luswane lungadzinga lolwengetiwe nangabe sekulukulesigaba sekukhula kakhulu.

KUGCINA LUBISI LWAKHO

Bomake labanyenti basengela lubisi lamuhla emsebentini labatalushiya neluswane ngakusasa.

Emabhodlela engilazi akahle futsi angaphindze asetjentiswe. Kudzingeka agezwe ngemanti lashisako lanensipho nje kuphela nawentela luswane lolubelekwe kahle lolunemphilo.

Gcina lubisi lwakho lubandza nangabe lungeke lusebente masinyane.

Nangabe ugcina lubisi lolutawubuye lusebente, ungalubhica nalolunye naselubandza ngekufana.

Gcina lubisi ngemanani lamancane abo-60 kuya ku-100 ml kute lungamosheki.

EMALANGA EKUCALA UBUYELE EMSEBENTINI

Utalukhumbula luswane lwakho nalo lutakukhumbula. Tinike sikhatsi sekumunyisa ekuseni ungakahambi.

Khuluma nalonakekela loluswane mayelana nekulushiyela lubisi nekutsi utalupha njani (njengekusebentisa libhodlela nobe inkomishi ye-plastic).

Phatsa sitfombe seluswane lwakho nobe imphahlana letsite kute uyihogele nawusengela.

Gcoka lishethi lelingakubambi nobe lelinemakinobho ngembili kutoba melula kusengela.

Kungenteka luswane lwakho lumunye kakhulu ebusuku kute luvale sikhala sanawungekho. Bomake labanyenti bagcina luswane lusedvute nabo ebusuku batokwati kuphumula kakhudlwana. Luswane nalukhona  kumunya kanyenti nanindzawonye, nemtimba wakho utawukhona kukhicita lubisi lolwengetiwe.

KUSEBENTISA LUBISI LWAKHO

Letinye tinswane tiyakujabulela kunatsa lubisi lolubandzako, nobe-ke ungalufutfumeta ngekufaka lelo bhodlela endishini lenemanti lashisako. Ungalushisisi lona lolubisi esitofini nobe ku-microwave.

Lubisi lolusele lungasebenta kulokulandzelako.  

Nangabe lolubisi beselubandze lwakhonka, ungalibuyiseli emuva naseluncibilikile, futsi lusebentise kungakapheli ema-awa langu-24.

Lubisi lokugcinwe entfweni lebandzako lenematje labandzako lungasetjentiswa ngema-awa langu-24.

Lubisi lolugcinwe ngemuva efrijini lungasetjentiswa ngemalanga langu-3 kuya kulangu-8.

Lubisi lolugcinwe emakhateni lungasetjentiswa ngemaviki lamabili.

REFERENCES

[1] The Basic Conditions of Employment Act (BCEA) of South Africa

- https://www.gov.za/documents/basic-conditions-employment-act

and

The “Code of Good Practice on the Protection of Employees during Pregnancy and after the Birth of a Child” COGP)

- http://www.labour.gov.za/DocumentCenter/Pages/Home.aspx 

bottom of page