top of page
GO ANYISA LETSELE LE TIRISO YA DIOKOBATSI
Go anyisa letsele go netefatsa gore ngwana o nale boitekanelo jo bo siameng, kgolo le go gola gwa tlhaloganyo. Fa ele gore o dirisa diokobatsi kgotsa melemo, go botlhokwa go itse gore e ka ama maši a gago kgotsa ngwana wa gago go le kae.

MELEMO
Bomme gantsi ba bolelelwa gore ba ka se anyise letsele ba tsaya molemo. Gantsi seno ga ese nnete, mme maši a poiri a nale dikotsi. Pele o emisa go anyisa letsele, batla tshedimosetso e e oketsegileng ka go ikgolaganya le La Leche ya Aforika Borwa. O ka batlisisa ka tshireletsego y melemo mo www.e-lactancia.org.

NICOTINE (MOTSOKO)
Nicotine e e mo teng ga madi a gago e oketsa kotsi ya go dira gore ngwana a tlogele go anya letsele le  gore maši a fokotsege. Bana ba bomme ba ba tsubang ba mo kotsing e e ko godimo ya go nna le ditlhabi mo mpeng le SIDS (Go swa ga lesea ka tshoganyetso).
Fa ele gore ga o kgone go tlogela go tsuba, go santse go sireletsegile gore o anyise letsele go feta go naya ngwana maši a poiri.
Fokotsa go tsuba mme o tsube morago ga go anyisa letsele go nale pele ga go anyisa.

BOJALWA
Bojalwa ka bonako bo tsena mo mading a mme le mo mašing a gagwe, bo ka ama mme le ngwana wa gagwe. Go nwa morago ga sebaka ga go kotsi, thata jang fa ngwana a fetile dibeke tse 8 mme a anyisiwa diura tse pedi morago ga moo. Go nwa bojalwa gantsi go ka felela ka go dira gore ngwana a lele thata, a seka a anya thata le gore a gole ka bonya, mme go ka ama ka moo boboko jwa ngwana bo golang ka gone. Go dirisa bojalwa go ka ama ka moo o tlhokomelang ngwana wa gago ka gone. Tlhokomela gore fa o nwa thata, go tsaya nako e ntsi gore bojalwa bo tswe mo mmeleng wa gago.

COCAINE LE CRACK
Bontsi jwa diokobatsi tseno di fetela mo mašing a letsele mme ga di a siamela bana.Musi wa crack cocaine o ka gobatsa ngwana wa gago le one. Bomme ba tshwanetse go ema bonnye diura tse 24 morago ga go dirisa cocaine kgotsa crack pele ba anyisa letsele.

MOTEKWANE (DAGGA)
Go nale dipatlisiso tse mmalwa fela ka ditlamorago tsa dagga. Di ka senya boboko jwa ngwana mo lobakeng lo loleele. Morago ga go e dirisa thata, bana ba nna le dagga mo mmeleng ya bone le mo dibekeng tse di mmalwa tse di latelang. Bomme ga ba tshwanela go dirisa dagga ba santse ba anyisa letsele.
Fa mongwe mo legaeng la lona a dirisa dagga, ba e dirisetse kgakala le ngwana.

METHAMPHETAMINE (TIK) LE CRYSTAL METH
Diokobatsi tseno di a tshwakgola mme ke bothata jo bo golang mo dinageng tse dintsi. Ga gona tshedimosetso e ntsi ka ga gore tik e ama jang kgolo le boitekanelo jwa ngwana, mme fela re a itse gore e golagane le mathata a setshaba, tiriso dikgoka mo lelapeng le go se anyisiwe letsele ga bana.
Fa ele gore o mme yo o anyisang letsele mme o kile wa dirisa tik, o tshwanetse go ema bonnye diura tse 48 pele o ka anyisa ngwana gape kgotsa go fitlhelela methamphetamine e sa tlhole e ipontsha mo ditekong tsa moroto O ka nna wa gama mme o latlhe maši a gago gore go direge maši a masha.
bottom of page