top of page

KGOMANO YA LETLALO-LETLALONG

Kgomano ya letlalo-letlalong ke tsela ya go hlokomela lesea la gago. Lesea le apara mongato fela a to la gomme a swarwa ka tšhireletšo matsweleng a gago ao a ponokago. Bomma ba ka dira letlalo-letlalong ge ba thoma go nyantšha, ba thoma go nyantšha gape goba nako efe goba efe yeo wena goba lesea la gago le e nyakago.
 

GO SWARA LESEA LA GAGO A KGOMANO YA LETLALO-LETLALONG GO BOHLOKWA KA GORE:

 • Go dira gore lesea la gago le ikwe le bolokegile.

 • Go go thuša gore o kgone go tseba lesea la gago le go oketša tlemagano.

 • Go khutšiša wena le lesea la gago.

 • Go oketša phepo ya gago ya maswi.

 • Go thuša masea go tlelwa ke mmele.

 • Go thuša masea go bea swikiri ya bona ka mading ka mo go tlwaelegilego.

 • Go ka okobatša lesea la go lla.

 • Go thuša go dira go betha ga pelo ya lesea le go hema ga go tlwaelega.

 • Go thuša go dira gore themphereitšha ya lesea la gago e be maemongtia, gomme ge ona le mafahla, go swara lesea le tee letsweleng le tee go dira gore letswele le lengwe le le lengwe le tutetše ngwana, gabotse fela ka mokgwa woo lefahla le lengwe le le lengwe le nyakago ka gona.

 • Ge ele gore lesea la gago le belegwe ka pela goba ke le lennyane kudu, tšwelo pele ya hlokomelo ya letlalo-letlalong e ka thuša go šireletša bophelo bja lesea.

 

Letlalo-letlalong go thuša go tiiša masea.

 

Botate le bona ba ka dira letlalo-letlalong!

 

ITUKIŠETŠE KGOMANO YA LETLALO-LETLALONG

 • Apola gempe le poti tša gago. Apola diaparo tša lesea ka moka.

 • O ka tlogela mongato o sa aperwe.

 • Ge ele gore phapuši e fodile, o ka šomiša lepai go le apeša ka bobedi.

 • Bea lesea mokgahlo ga matswele – kgara ya lesea e swanetše go ba kgareng ya gago. Maoto le matsogo a lesea di kobilwe, go swana le segwagwa se se nnyane.

 • Netefatša gore lesea le ka hema – thama ya lesea letlalong la gago. Hlogo ya lesea e swanetše go ba kgauswi go lekana go atlwa.

 • Dulela morago setulong goba malaong a gago. Ga se gwa swanela go ba le mesamelo goba ditao kgauswi le lesea.

 

LETLALO LETLALONG GO MOTSWADI YO MONGWE LE YO MONGWE LE LESEA

Aa go bolokegile? Ee, gee le gore wena le lesea le maemong ao a lokilego gape ga go na mesamelo le ditao tša tlaleletšo. Aa nka dira letlalo-letlalong go mafahla? Ee, ka lesea le tee godimo ga letswele le tee, o sa ntše o ka dira letlalo-letlalong.

Aa naa go ba bjang ge le gore ga ke ikwe gabotse? Tsebiša go mongwe ge ele gore ga o ikwe gabotse o ka lekana go swara lesea la gago.

Aa naa ge le gore lesea laka le belegwe ka pela? O ka dira letlalo -letlalong go thuša go tiiša lesea la gago.

Aa naan ka thoma neng ka letlalo-letlalong? O ka thoma ka pela ge lesea le seno belegwa.

Aa naa nka tšwela pele ka letlalo-letlalong ge ele gore lesea le gotše? Ee, letlalo-letlalong le bohlokwa go masea a ma golwanyane.

Aa letlalo-letlalong le ka thuša go direng maswi a mantši? Ee, letlalo -letlalong le ka thuša lesea la gago go nyaparela le go nyana bokaone. Ge ele gore lesea le nyanya nakong ya letlalo-letlalong, matswele a gago a tla dira maswi a mantši.

bottom of page