top of page

I-HIV NOKUNCELISA

Ukutheleleka nge-Human immunodeficiency virus (HIV) kuyisimo esingumahlalakhona, njengoshukela nomfutho wegazi ophakeme.

Kubaluleke kakhulu ukuthi bonke abantu abaphila ne-HIV baphuze imishanguzo yabo ye-antiretroviral (ARVs) nsuku zonke.  

 

I-HIV NOKUKHULELWA 

Kubalulekile:

 • Ukuwaphuza kahle ama-ARV akho.

 • Ukutshela abasebenza ngokunakekelwa kwempilo uma kunzima ukuwaphuza.

 • Ukuya kukho KONKE ukuvakasha kwasemtholampilo kwangaphambi kokuzala.

 • Ukuhlolisa igazi lakho njalo ukuze uhlole ukuthi ama-ARV akho agcina inani legciwane egazini lingatholakali (<50c/ml).

Lokhu kuvikela ingane yakho ukuba ibe ne-HIV. Ingane yakho nayo izonikezwa ama-ARV ngemva kokuzalwa ukunqanda i-HIV.[1] 

Izingane ezingaphezu kwezingu-99% ezizalwa ngomama abane-HIV zona zizalwa zingenayo i-HIV.[1]

 

LAPHO INGANE IFIKA

Gcina ingane yakho ixhumane ngqo nawe ngesikhiumba isikhathi eside ngangokunokwenzeka. Ukuxhumana ngesikhumba kusiza ukuncelisa futhi kuvimbele ingane ingazaci kakhulu futhi ithole i-jaundice. 

 

UKUNCELISA IBELE LAPHO U-HIV+ 

 • Ukuncelisa ibele kukodwa kuvikela izingane ekuthelelekeni nge-HIV futhi kunikeza ingane yakho ithuba elingcono lokuthola impilo enhle.[2]

 • Ukuncelisa ibele kukodwa ezinyangeni ezingu-6 zokuqala kusho ukuthi ingane ayitholi enye into engayidla noma iyiphuze ngaphandle kobisi lwebele. Noma yini enye – amanzi, itiye, ubisi oluthengwayo, ukudla – kwandisa ingozi yokuthola i-HIV nezinye izifo.

 • Kodwa-ke, ukuyincelisa ubisi lwebele noluthengwayo akusona isizathu sokuyeka ukuncelisa uma uthatha ama-ARV akho nsuku zonke futhi unesisindo segciwane esingabonakali.[1][2]

 • Kutuswa ukuba uyincelise ibele iminyaka engu-2 nangaphezulu.

 • Ngisho noma uncelisa isikhashana, lokhu kungcono kunokungancelisi nhlobo.[2]

 

KUTHIWANI UMA NGEHLUKANISWE NENGANE YAMI? 

Uma ugula noma udinga ukuya esibhedlela, cela ukuhamba nengane. Noma, uyikhamele ubisi lwebele ngesandla lapho usahlukaniswe nayo ukuze ugcine umzimba wakho ukhiqiza ubisi, ugweme nokuvuvukala. Tshela umnakekeli wakho wezempilo ukuthi uyancelisa.

KUTHIWANI UMA NENGANE I-HIV+? 

Zingaphansi kuka-1% izingane ezizalwa ngomama abane-HIV ezizothola i-HIV. Uma ingane yakho itholakala ine-HIV, ASIKHO isizathu sokungayincelisi ibele. Ukuncelisa ingane ibele iminyaka engu-2 nangaphezulu kungcono empilweni yengane ene-HIV, nasemsocweni nempilo yayo.[2] Kubalulekile ukuthi wena nengane yakho niphuze ama-ARV enu nsuku zonke.

 

UKUYEKA UKUNCELISA IBELE UMA U-HIV+ 

Uma uthatha isinqumo sokuyeka ukuncelisa, yiyekise kancane emavikini ambalwa. Ukuyeka ukuncelisa ibele ngokuzumayo kungandisa amathuba okuthi ingane yakho itheleleke.[1]

 

KUTHIWANI UMA NGIKHETHA UKUNGANCELISI IBELE? 

Uma une-HIV futhi ukhetha ukungalincelisi ibele, qiniseka ukuthi uyaqonda futhi uthola ulwazi: 

 • Ngobungozi bokungancelisi ibele. 

 • Ngokulungiselela nokugcina ubisi oluthengwayo ukuze unciphise ubungozi. 

 • Amanani nobuningi bokufunza. 

 • Izindleko zobisi oluthengwayo nokufunza.  

REFERENCES

[1] PMTCT 2019 Guidelines South Africa - https://sahivsoc.org/Files/PMTCT%20Guideline%20November%20signed%20PRINT%20v7.pdf

[2] WC HIV consolidated guidelines October 2020 - https://www.westerncape.gov.za/assets/departments/health/hiv_guidelines_22012020.pdf

[3] Adult Primary care guidelines 2019 South Africa - https://www.knowledgehub.org.za/elibrary/adult-primary-care-apc-guide-20192020-updated

bottom of page