top of page
HO NYANTSHA LE HO SEBEDISA DITHETHEFATSI
Ho nyantsha ho netefatsa hore lesea la hao le be le bophelo bo botle, le hole hantle mmeleng le bookong. Haeba o sebedisa dithethefatsi kapa meriana, ho bohlokwa ho tseba hore na di ka ama lebese la hao kapa lesea la hao jwang.
MERIANA
Bomme hangata ba bolellwa hore ba ke ke ba nyantsha ha ba nwa meriana. Hangata sena hase nnete, mme lebese le ritelwang le na le dikotsi. Pele o kgaotsa ho nyantsha, batla lesedi le eketsehileng ka hore o ikopanye le La Leche League Afrika Borwa. O ka etsa dipatlisiso mabapi le polokeho ya meriana ho www.e-lactancia.org.
NIKHOTHINE (KWAE)
Nikhothine e mading a hao e eketsa bothata ba hore o tlohedise lesea ho nyanya kapele le ho etsa lebese le lenyane. Masea a bomme ba tsubang a kotsing e kgolo ya bolwetse ba ho hatelleha le SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) e leng Bolweste ba ho Shwa ka Tshohanyetso ha Lesea.
Le haeba o sitwa ho tlohela ho tsuba, ho ntse ho bolokehile ho nyantsha lesea ho feta ho le fepa lebese le ritelwang.
Fokotsa ho tsuba mme o tsube hang ka mora hore o nyantshe eseng nakwana pele o nyantsha.
JWALA
Jwala bo kena kapele mading a mme hammoho le lebeseng la hae, mme seo se ba le diphello tse ngata ho mme le ho lesea. Ho nwa ka dinako tse ding ha ho kotsi, haholo haeba lesea le se le le ka hodimo ho dibeke tse 8 mme le nyantshwa dihora tse pedi hamorao. Ho sebedisa jwala kgafetsa ho ka etsa lesea le llang hangata, le nyanyang lebese le lenyane, le ho dieha ho hola, mme ho ka ama tsela eo booko ba lesea bo holang ka yona. Ho sebedisa jwala ho ka boela ha ama tsela eo o hlokomelang lesea la hao kateng. Hlokomela hore ha o nwa haholo, seo se tla etsa hore jwala bo diehe ho tswa mmeleng wa hao.
KHOKHEINE LE CRACK
Boholo ba dithethefatsi tsena di fetela lebeseng mme ke tjhefo ho masea. Mosi o tswang ho khokheine ya crack le ona o kotsi ho masea. Bomme ba lokela ho ema bonyane dihora tse 24 ka mora ho sebedisa khokheine kapa crack pele ba nyantsha.
MATEKWANE (DAGGA)
Ho entswe dipatlisiso tse fokolang mabapi le diphello tsa matekwane. Ho ka etsahala ho be le tshenyo ya nako e telele bookong ba lesea la hao. Ka mora ho a tsuba haholo, matekwane a ka dula mmeleng wa masea ka dibeke. Bomme ha ba a lokela ho sebedisa matekwane ha ba nyantsha.
Haeba motho e mong ka lapeng a sebedisa matekwane, o lokela ho a sebedisetsa thoko le lesea.
METHAMPHETAMINE (TIK) LE CRYSTAL METH
Ho bonolo haholo ho lemalla dithethefatsi tsena mme ke bothata bo ntseng bo hola dinaheng tse ngata. Ha ho na lesedi le lengata mabapi le hore na tik e ama kgolo le bophelo ba lesea jwang, empa re a tseba hore e amahanngwa le ho baka mathata setjhabeng, tlhekefetso ya ka malapeng le palo e nyane ya batho ba nyantshang.
Haeba o mme ya nyantshang mme o sebedisitse tik, o lokela ho ema bonyane dihora tse 48 pele o nyantsha hape kapa ho fihlela methamphetamine e se e sa bonahale ditekong tsa moroto. O ka tswelapele ho hama le ho qhala lebese la hao ha o ntse o letile molemong wa hore tlhahiso ya lebese e tswelepele ho ba teng.
bottom of page