top of page

HO KGUTLELA MOSEBETSING KAPA SEKOLONG

Ho na le mabaka a mangata a ka nnang a etsa hore o batle ho tswelapele o nyantsha le ha o sebetsa kapa o kgutlela sekolong: ke dijo tse molemo haholo ho lesea la hao, le sireletsa lesea malwetseng hape ke tsela ya ho hopolana hape ha o fihla lapeng.

Molao wa Afrika Borwa wa Ketso ya Tlwaelo e Ntle Tshireletsong ya Basebetsi nakong ya Boimana le ka Mora ho Tswalwa ha Lesea[1] o o fa nako e tiisehileng ya kgefu ya ho nyantsha ya metsotso e  30 habedi ka letsatsi, bakeng sa ho hlokomela kapa ho hama lebese letsatsing ka leng la mosebetsi, ka dikgwedi tse tsheletseng tsa pele tsa bophelo ba lesea. Bomme ba sebetsang ba nyantshang hase hangata ba bang siyo mosebetsing hobane ba hlokomela bana ba kulang.

SEBAKA SA HO HAMA MOSEBETSING KAPA SEKOLONG

Na ho na le sebaka sa poraefete se nang le lemati le notlelwang? Haeba se le siyo, o ka tla le sekirine seo o tla itshireletsa ka sona kapa o ikwahele ka lepae ha o hama.

Na ho na le forije eo o ka behang lebese la hao ho yona? Ha ele siyo, o tla hloka ho itlela le lebokose le bolokang dintho di bata le nang le setene sa leqhwa.

Bomme ba bang ba sebedisa karolo ya nako ya bona ya tinare kapa kgefu ya tee hammoho le dikgefu tsa ho nyantsha tse fanweng ke Molao wa Afrika Borwa wa Mokgwa o Motle.[1]

 

BONGATA BA LEBESE

Siya bonyane 30–40 ml ya lebese la hao bakeng hora ka nngwe eo o tla beng o le thoko le lesea la hao. Ka dinako tse ding lesea le ka hloka le eketsehileng haeba le nakong ya ho hola haholo.

HO BEHA LEBESE LA HAO

Bomme ba bangata ba hama lebese kajeno mosebetsing leo ba tla le siela lesea hosane.

Dikhontheinara tsa kgalase di nepahetse ebile di ka sebediswa hape. Ho hlatswa ka metsi a tjhesang a nang le sesepa ke sona feela se hlokahalang hore o be le lesea le phetseng hantle nako yohle.

Boloka lebese la hao le bata haeba o sa tlo le sebedisa nakong ya dihora tse seng kae tse tlang.

Haeba o beha lebese hore o le sebedise ha morao, o ka le tswaka le le leng ha le le motjhesong o lekanang.

Beha lebese ka ditshelo tse nyane tsa 60–100 ml ho qoba hore o se ke wa le lahla.

MATSATSI A PELE O KGUTLETSE MOSEBETSING

O tla hlolohelwa lesea la hao le lesea la hao le tla o hlolohelwa. Iphe nako ya ho nyantsha lesea la hao hoseng pele o tsamaya.

Buisana le motho ya o hlokomellang lesea ka lebese leo o le siileng le hore na a fepe lesea jwang  (mohl., ka botlolo kapa kopi ya polastiki).

Tloo le setshwantsho sa lesea la hao seo o tla se sheba kapa seaparo sa hae seo o tla se nkga ha o hama lebese la hao.

Apara seaparo se lokolohileng kapa hempe e nang le makonopo ka pele ele hore ho be bobebe ho hama lebese.

Lesea la hao le ka nna la nyanya haholo bosiu ho lefella nako ya ha o le siyo haufi. Bomme ba bangata ba robatsa lesea haufi bosiu hore le phomole hantle. Ha lesea la hao le nyanya kgafetsa ha o na le lona ho tla etsa hore mmele wa hao o etse lebese le lengata.

HO SEBEDISA LEBESE LA HAO

Masea a mang a thabela ho nwa lebese le batang, kapa o ka le futhumatsa ka hore o kenye botlolo ka sekotlolong se nang le metsi a tjhesang. O se ke wa futhumatsa lebese ka ho le beha setofong ka ho toba kapa ka microwave.

O ka fa lesea lebese le setseng ha o le fepa hape.

Haeba lebese le ne le forizitse, o se ke wa le foriza hape ka mora hore le qhibidihe mme o le sebedise nakong ya dihora tse 24.

Lebese le bolokilweng ka lebokoseng le bolokang dintho di bata le nang le leqhwa le lokela ho sebediswa nakong ya dihora tse 24.

Lebese le bolokilweng morao ho forije le ka sebediswa nakong ya matsatsi a 3–8.

Lebese le bolokilweng karolong e leqhwa ya forije le ka sebediswa nakong ya dibeke tse 2.

REFERENCES

[1] The Basic Conditions of Employment Act (BCEA) of South Africa

- https://www.gov.za/documents/basic-conditions-employment-act

and

The “Code of Good Practice on the Protection of Employees during Pregnancy and after the Birth of a Child” COGP)

- http://www.labour.gov.za/DocumentCenter/Pages/Home.aspx 

bottom of page