top of page

GO HLAGIŠA MASWI A GAGO KA MATSOGO

Go hlagiša maswi ke botsebi bjoo mma yo mongwe le yo mongwe yo a nyantšhago a ka ithutago. Bomma ba bantši ga bana pompo ya matswele. Ba hlagiša ka letsogo go tlogelela masea a bona maswi. Matswele a gago a tseba borutho bja letlalo letlalong, ka fao matsogo a gago letlalolng la gago ga a ikwe a maketše gomme a ka no thuša go ntšha maswi a mantši go tšwa matsweleng a gago. Ga a hloke se sengwe ntle le matsogo a gago!

 

MABAKA A GO HLAGIŠA KA MATSOGO

Mazwi a gago ke dijo tša makgonthe tša lesea la gago. O ka hloka go hlagiša maswi a gago ka letsogo:

 • ge ele gore lesea le belegwe ka pela gomme le se la hlwa le kgona go nyanya.

 • ge ele gore lesea le lwala kudu go ka nyanya gabotse.

 • ge ele gore matswele a gago a kwagala a tletše kudu morago ga pelego gomme o hloka go imolla kgatelelo.

 • ge ele gore o hloka go direla lesea la gago maswi a mantši.

 • ge ele gore o kgole le lesea la gago gomme o hloka go tlogelela lesea la gago maswi.

Bomma gantši ba hwetša maswi a mantši ge ba šomiša matsogo a bona, sebekeng sa go pomapa fela.

 

MOKGWA WA MARMET WA GO HLAGIŠA KA LETSOGO

Tsela ye bonolo ya go hlagiša maswi a gago ke ye:

 • Mathomong, go no ntšhetša maswi ka ntle go lokile. Bea sebyana sa go ahlama seropeng sa gago go swara maswi, go tšwela pele go sebyana se se nnyane nyana, go tloga moo e be komiki ga tee fela ge o e hwetša ele bonolo. Bomma ba bangwe ba kgona kudu ka morago ga nako gore ba ka bea komiki ka pele ga letswele le lengwe le le lengwe gomme ba a dira bobedi ka nako e tee. Bea toulo kgauswi ge ele gore o tla gašaganya lefelo ka moka.

 • Ka matsogo a go hlweka, thoma ka go fa letswele la gago go šikinyega le go tsoga gomme o goge dihloko ka boleta.

 • Bea monwana wa gago wa mogogorupa le wa go šupa bokgole bjo e ka bajo 1cm morago ga hloko ya gago. Se e ka no ba goba ya se be areyola (letlalo le leso go dikologa hloko). Swara menwana ka sebopego sa C gomme o seke wa swara letswele la gago boka komiki (letlalo magareng ga monwana wa mogogorupa le wa go šupa le seke la ba letsweleng; o swanetše go bona sekgoba sa go bulega).

 • Kgoromeletša letswele la gago morago ka gare ga leboto la kgara.

 • Tata mengwana ya gago bjalo ka ge eka o gatiša menwana.

 • Boeletša se ka morethetho.

 • O tla tseba gore menwana ya gago e lefelong la maleba ge o thoma go bona marothi a maswi, go tloga moo kgašagano gomme go tloga moo maswi a thoma go ela gabotse.

 • Dikologa go rarela le letswele gore o šomane le ditselana tšeo di tllogago di rarela letswele gomme e sego fela ka lehlakoreng le tee.

 • O seke wa phatlalatša menwana ya gago, o seke wa pinyeletša, o seke wa theletša gape o seke wa goga dihloko tša gago, ka ge tše ka moka di ka hlola bohloko le tshenyo.

bottom of page