top of page

GO AMANA GA MMELE

Go amana ga mmele ke tsela ya go kgathalela ngwana wa gago. Ngwana o apara fela leiri mme a bo a tshwarelwa ka tshireletsego gaufi le matsela a gago a a sa apesiwang. Bomme ba ka dira go amana ga mmele fa ba simolola go anyisa, fa ba anyisa gape kgotsa nako nngwe le nngwe e wena le ngwana wa gago lo batlang ka yone.

 

GO TSHWARA NGWANA WA GAGO KA GO AMANA GA MMELE GO BOTLHOKWA KA GONNE:

 • Go dira ngwana wa gago a ikutlwe a sireletsegile.

 • Go thusa gore o itse ngwana wa ago le gore lo atamalane.

 • Go dira gore wena le ngwana wa gago lo lokolosege. 

 • Go oketsa maši a letsele.

 • Go thusa gore ngwana a none.

 • Go thusa go baya sukiri ya mmele wa ngwana e nne e e siameng.

 • Go dira ngwana a kgobe makgwafo.

 • Go thusa ka go betsa ga pelo ya ngwana le gore a heme sentle..

 • Go thusa thempereishara ya ngwana e nne e e siameng, mme fa o nale mawelana, ba tshware ka tsela ya gore mongwe le mongwe a nne mo letsele ele gore ba futhumale, ka moo lewelana lengwe le lengwe le tlhokang ka gone.

 • Fa ele gore ngwana wa gago o tsetswe pele ga nako kgotsa o monnye thata, go tswelela lo amana ka mmele go ka thusa go boloka botshelo jwa ngwana.

 • Go amana ka mmele go thusa go.nitamisa bana.

Borre le bone ba kaamana le bana ba bone ka mmele!

 

IPAAKANYETSE GO AMANA KA MMELE

 • Apola hempe kgotsa bra ya gago. Apola ngwana diaparo. O ka mo lesa a apere leiri.

 • Fa kamore e le tsiditsana, lo ka ikgatla ka kobo.

 • Baya ngwana mogare ga matsele a gago – sefuba sa ngwana se nne mo sefubeng sa gago. Matsogo le maoto a obegile jaaka segwagwa.

 • Netefatsa gore ngwana o kgona go hema – marama a ngwana a nne mo letlalong la gago. Tlhogo ya ngwana e nne gaufi mo o ka kgonang go e atla.

 • Dulela ko morago mo setulong kgotsa mo beteng. Go seke gwa nna lle mosamo kgotsa dialo gaufi le ngwana.

 

GO AMANA KA MMELE GA BATSADI BOTLHE LE NGWANA

A go sireletsegile? Ee, fa wena le ngwana lo dutse sentle go sena dialo kgotsa mesamo.

A ke kgona go amana ka mmele le mawelana? Ee, fa ngwana mongwe le mongwe o mmeile mo letseleng lengwe, o ka kgona go amana ka mmele le bone.

Go tewa eng fa ke sa ikutlwe sentle? Bolelela mongwe fa o sa ikutlwe sentle.

Go tewa eng fa ngwana a tsetswe pele ga nako? O ka amana le ene ka mmele go mo naya maatla.

Ke tshwanetse go simolola leng go amana ka mmele? O ka simolola fa ngwana a fetsa go tsalwa.

A nka kgona go amana ka mmele le ngwana wame yo o setseng a godile? Ee, go amana ka mmele go botlhokwa le fa ngwana a godile.

A go amana ka mmele go thusa go dira maši a oketsegileng? Ee, go amana ka mmele go thusa ngwana go tshwara le go anya letsele botoka. Fa ngwana a anya lo amane ka mmele go dira maši a a oketsegileng.

bottom of page