top of page

DIKGWETLHO TSA GO ANYISA LETSELE LE MAELE

Dikgwetlho tsa go anyisa letsele le maele

Anyisa ngwana letsele fela fa a fetsa go tsalwa. Ngwana o tshwanetse go anyisiwa letsele ga 10 kgotsa go feta mo diureng tse 24. Fa o anyisa ngwana letsele thata, o dira mašwi a mantsi.

GO TSHWARELELA

 • Dula kgotsa itshegeletse ko morago sentle.

 • Mmele wa ngwana o amane le mmele wa gago mo pele. 

 • Dira gore  thoba ya gago e kgome nko ya ngwana– seno se ka dira gore ngwana a tshwarelela thata.

 • Atametsa ngwana ka bogaufi jo bo kgonegang gaufi le wena fa ngwana a siametse go tshwarelela.

 

KGATSELE KE MAŠI A A KGETHEGILENG A O A DIRANG MO MALATSING A NTLHA A MMALWA GO SIRELETSA NGWANA MO MALWETSING.

 • Ngwana o tlhoka go le gonnye ka nako.
   

NGWANA O TLHOKA GO FEPIWA BOSIGO

Maši a letsele a silega motlhofo le ka bonako. Seno ke sone se dirang bana ba tsoge mo gare ga bosigo go ja.

 • Go anyisa ngwana letsele bosigo go tlile go thusa go dira maši a oketsegileng.

 • O ka dira go fepa ngwana bosigo go nne motlhofo ka go mmaya gaufi le wena.

 

GO TLALA GA MAŠI MO LETSELENG

 • Baya sengwe se setsididi kgotsa matlhare a khabishi mogare nako ya go fepa go fokotsa go ruruga.

 • Baya sengwe se se mogote pele ga go anyisa.

 • Dira matsele a gago botobe ka go ntsha maši o dirisa letsogo.

 • Anyisa kgapetsakgapetsa!

 

MAŠI A BOKOA?

Le eseng! Maši a gago a a fetoga fa o ntse o fepa. Ntsha maši ka go a tamusa go bona pharologano. Maši mo tshimologong a nna ekete metsi go kgotsofatsa lenyora la ngwana. Maši fa ngwana a ntse a anya a fetoga a nna a a lobebe go kgotsofatsa tlala ya ngwana.  
 

DITHOBA TSE DI BOTLHOKO

Go anyisa letsele ga go a tshwanela go nna botlhoko – koopa thuso fa go le thata kgotsa go le botlhoko. Goanyisa letsele o dutse sentle mme ngwana a kgona go le tshwarelela go ka thusa gore thoba e seka ya nna botlhoko. Mo neye letlhakore le le seng botlhoko pele.

MAROBA A A TSWALEGILENG LE MASTITIS (LETSHOROMA LA MAŠI)

Fa leroba la maši le tswalega, go nna le kgonta e e ka tlhagang mo letseleng.

 • Lebelela go a ngwana o ntse sentle mo letseleng.

 • Anyisa kgapetsakgapetsa

 • Baya letsela le le mogote mo letseleng

Fa karolo nngwe ya letsele e nna thata, khibidu, botlhoko kgotsa e ruruga, o ka tswa o nale mastitis (letshoroma la maši). O ka ikutlwa o tshwerwe ke letshoroma kgotsa o opelwa ke mmele mme o sitwa, jaaka fa o nale sefuba. Anyisa kgapetsa mme o robale. Fa o sa ikutlwe botoka mo diureng tse  48, o ka tlhoka sebolaya baketeria. Kliniki ya gago kgotsa ngaka e ka go naya e e siametseng le fa o anyisa ngwana letsele.
 

THRUSH

Thrush ke mothuthuntshwane. O ka baba, wa nna le magogo kgotsa dithoba tsa nna dikhibidu. Ngwana wa gago a ka nna le boshwata jo bosweu mo teng ga marinining, mo marameng, mo melomong le mo lelemeng. Wena le ngwana wa gago lo ka tlhoka go alafiwa. Ngaka kgotsa kliniki ya gago e ka go naya molemo wa mothuthuntshwane. Go sireletsegile gore o ka tswelapele o anyisa. Tlhatswa mme o opafatse mathoba a maitirelo le ditami sentle fa ele gore wa di dirisa.

bottom of page