Frequently asked questions

Borsvoeding uitdagings en wenke (Afrikaans)


Borsvoed jou baba so gou as moontlik na die geboorte. Baba moet 10 of meer kere in 24 uur geborsvoed word. Hoe meer dikwels jou baba geborsvoed word, hoe meer melk sal jy produseer. Borsvoeding uitdagings en wenke
Breastfeeding challenges and tips (English)


Breastfeed your baby as soon as possible after birth. Baby needs to breastfeed 10 or more times in 24 hours. The more often your baby breastfeeds, the more milk you will make. Breastfeeding challenges and tips
Lintjhijilo namacebiso wokumunyisa (Ndebele)


Munyisa umntwanakho ngokurhabako ngemva kokubelethwa. Umntwana kutlhogeka amunyiswe amahlandla ali-10 namkha ngaphezulu ema-awareni ama-24. Njengombana umntwanakho amunya, kulapho ozokukhiqiza khona ibisi elingi. Lintjhijilo namacebiso wokumunyisa
Ditlhotlo le ditemošo tša go nyantšha (Northern Sotho)


Nyantšha lesea la gago ka pela ka mo go kgonegago morago ga pelego. Lesea le hloka go nyanya ga 10 goba go fetiša mo diiring tše 24. Go nyantšha lesea la gago nako le nako go tla dira maswi a mantšhi. Ditlhotlo le ditemošo tša go nyantšha
Mathata a ho nyantsha le dikeletso (Sesotho)


Nyantsha lesea la hao ka pele kamoo ho ka kgonehang ka mora hore le hlahe. Lesea le hloka ho nyanya makgetlo a 10 kapa ho feta nakong ya dihora tse 24. Ha lesea la hao le nyanya kgafetsa, o tla ba le lebese le eketsehileng haholwanyane. Mathata a ho nyantsha le dikeletso
Changamoto za kunyonyesha na vidokezo (Swahili)


Nyonyesha mtoto wako haraka iwezekanavyo baada ya kuzaliwa. Mtoto anahitaji kunyonya mara 10 au zaidi kwa masaa 24. Vile mtoto anavyonyonya mara mingi, ndivyo unavyotengeneza maziwa zaidi. Changamoto za kunyonyesha na vidokezo
Tinkinga tekumunyisa nemacebiso (Swati)


Munyisa luswane lwakho ngekushesha nawucedza kubeleka. Luswane ludzinga kumunyiswa tikhatsi letingu-10 nobe ngetulu ngema-awa langu-24. Nawumulunyisa kanyenti luswane lwakho, utawukhicita lubisi lolunyenti. Tinkinga tekumunyisa nemacebiso
Mintlhontlho ni switsundzuxo swo an’wisa (Xitsonga)


An’wisa n’wana wawena loko a ha ku velekiwa. N’wana u fanele a an’wa ka 10 kumbe kotala eka tiawara ta 24. Loko u an’wisa n’wana wawena kotala, u tava ni mafi yotala. Mintlhontlho ni switsundzuxo swo an’wisa
Dikgwetlho tsa go anyisa letsele le maele (Tswana)


Anyisa ngwana letsele fela fa a fetsa go tsalwa. Ngwana o tshwanetse go anyisiwa letsele ga 10 kgotsa go feta mo diureng tse 24. Fa o anyisa ngwana letsele thata, o dira mašwi a mantsi. Dikgwetlho tsa go anyisa letsele le maele
Khaedu na tsivhudzo dza zwa u mamisa (Tshivenḓa)


Mamisani ṅwana waṋu nga u ṱavhanya musi a tshi kha ḓi tou bva u bebwa. Ṅwana u tea u mama lwa 10 kana lunzhi nga awara dza 24. Musi ṅwana waṋu a tshi mama lunzhi, na mikando yaṋu i ḓo engedzea. Khaedu na tsivhudzo dza zwa u mamisa
Lingxaki namacebiso okuncancisa ibele (IsiXhosa)


Luncancise ibele usana lwakho kwaoko lakuba luzelwe. Usana kufuneka luncance ibele kayi-10 nangaphezulu kwiiyure eziyi-24. Xa usana lwakho lumane luncanca qho, nawe kukhona uza kumane usenza ubisi. Lingxaki namacebiso okuncancisa ibele
Izinselele namacebiso okuncelisa ibele (Zulu)


Ncelisa ingane yakho ibele ngokushesha nje ngemva kokuzalwa kwayo. Ingane idinga ukuncela ibele izikhathi ezingu-10 noma ngaphezulu emahoreni angu-24. Lapho ingane yakho incela kaningi ibele, uyokwenza ubisi oluningi. Izinselele namacebiso okuncelisa ibele