top of page

BOMME BA MATHINEIJA LE HO NYANTSHA

Kaha o mme ya tlase dilemong o ka nna wa ipotsa hore na o tla kgona ngwana jwang, ho mo nyantsha le ho kgutlela sekolong. Ho nyantsha ke tsela e bonolo le e monate ya hore wena le lesea la hao le tsebane. Ho nyantsha ho molemo haholo ho feta ho se nyantshe ho hang.

HO NYANTSHA HO BOHLOKWA HO BOMME BA MATHINEIJARA

Ho hodisa ngwana e ka ba mosebetsi o mongata - ho nyantsha ho etsa hore ho be bobebe ebile ha ho hloke tjhelete.

Masea a nyantshwang hase hangata a kulang - kahoo ha o kgathatsehe haholo, ha o qete nako e ngata o ya tleliniking kapa o hloleha ho ya sekolong kapa ho bona metswalle ya hao.

Ho nyantsha ho o thusa hantle hore o utwisise lesea la hao ebile ho o fa boitshepo jwalo ka mme.

Ho nyantsha ha ho hloke dintho tse ngata: o ka ho etsa kae kapa kae, nako efe kapa efe ebile lebese la hao le futhumetse ka tsela e lekaneng ka dinako tsohle.

Ka tlwaelo ho ya matsatsing ho a emisa ha o nyantsa kgafetsa, hape o theoha boima ba mmele ka tsela ya tlhaho.

O MOTJHA DITABENG TSA HO NYANTSHA

Ho ka etsahala o se ke wa tseba hantle hore na o rera ho nyantsha nako e kae. Ho leke ka matsatsi a seng makae kapa dibeke.

Ho nyantsha ho ke ke ha etsa hore matswele a hao a wele – matswele a hao a tla be se ntse a tjhentjhile ka sebopeho le ka boholo nakong ya boimana.

Buisana le motswalle kapa motho eo o mo tshepang ya ileng a nyantsha lesea la hae ka katleho.

Ho nyantsha ha ho a lokela ho ba bohloko – kopa thuso haeba ho nyantsha ho le thata kapa ho le bohloko. Ho nyantsha o dutse hantle le tlhoko e kene hare molomong wa lesea ho tla etsa hore ditlhoko di se ke tsa ba bohloko.

Ha o nyantsha lesea la hao kgafetsa, o tla ba le lebese le lengata le ho feta. Etsa hore lesea la hao le nyanye hangata kamoo le batlang mme o leke ho qeta nako e ngata kamoo ho ka kgonehang o ithuta lesea la hao.

HO KGUTLELA SEKOLONG

Haeba o etsa qeto ya ho kgutlela sekolong, leka ho leta ho fihlela nako ya botswetse bo botjha e fela. Lesea la hao le tla be se le tlwaetse ho etsa dintho ka tsela e itseng mme ho tla ba bonolo hore o rere letsatsi la hao.

Haeba o etsa qeto ya ho tswelapele o nyantsha leha o kgutlela sekolong, o ka hama lebese la hao wa le siya le motho ya tla hllokomela lesea la hao. O ka qala ho porakthisa dibeke tse seng kae pele o kgutlela sekolong.

Rera ho qeta nako o na le lesea la hao ha o tswa sekolong, hammoho le ho etsa nako ya ho ithuta le ya ho ba le metswalle.

Ho ba le lesea le ho ya sekolong ho tla tlwaeleha ha nako e ntse e ya.

Bomme ba bangata ba dilemong tse tlase ba lahlehelwa ke metswalle e meng ha lesea le fihla, empa ba boela ba fumana metswalle e meng e metjha. Ikopanye le ba bang ba nang le bana kapa metswalle e o tshehetsang.

bottom of page