top of page

BOMME BA BA SA LENG BASHA LE GO ANYISA LETSELE

Jaaka mme yo mosha, go ka direga gore o ipotsa gore o tlile go kgona jang ngwana, go mo anyisa letsele le go boela sekolong. Go anyisa letsele ke tsela e e motlhofo, tsela e e monate mo go wena le ngwana wa gago gore lo itsane. Tsela nngwe le nngwe ya go anyisa letsele e botoka go nale go sa anyise gotlhelele.

GO ANYISA LETSELE GO BOTLHOKWA MO BOMMENG BA BA SA NTSENG BA LE BASHA

Go nna mme go ka nna le tiro e ntsi – go anyisa letsele go dira gore go nne motlhofo ebile ga go madi.

Bana ba ba anyisiwang ga ese gantsi ba lwala – ga o kitla o akanya thata, ga o kitla o senya nako ka go ya kliniking le go latlhegelwa ke dilo tsa sekolo le ditsala.

Go anyisa letsele go dira go tlhaloganya ngwana wa gago go nne motlhofo mme ebile go dira gore o itshepe jaaka mme.

Go anyisa letsele go monate ka gore: o ka go dira gongwe le gongwe, nako nngwe le nngwe le temperitšhara ya maši a letsele e dula e siame.

Fa o anyisa letsele gantsi ga o ye sesading, mme boima jwa mmele bo a fokotsega ka bo one.

 

GO GOSHA GO ANYISA LETSELE

Go ka direga gore ga o itse gore wa go anyisa letsele sebaka se se kae. Go leke matsatsi a mmalwa kgotsa dibeke tse mmalwa.

Go anyisa ga go kitla go dira gore matsele a gago a akgege – matsele a gago a tla bo a fetogile sebopego le boima fa o ntse o imile.

Bua le tsala kgotsa mongwe yo o mo tshepang yo o kileng a anyisa bana ba gagwe ka katlego.

Go anyisa letsele ga go a tshwanela go nna botlhoko – kopa thuso fa ele gore go anyisa letsele go thata kgotsa go botlhoko. Go anyisa letsele o dutse sentle mme le tsene sentle go ka thusa gore dithoba di seke tsa nna botlhoko.

Fa o anyisa letsele thata, o tla dira maši a mantsi. Letla ngwana wa gagore gore a anye letsele ka moo a batlang ka gone mme leka go ipha nako e ntsi go itse lesea la gago.

GO BOELA SEKOLONG

Fa ele gore o dira tshwetso ya go boela sekolong leka go ema go fitlha ngwana a golanyana. Ngwana wa gago o tlile go nna mo thulaganong mme o tla kgona go rulaganya letsatsi la gago.

Fa ele gore wa go tswelapeleo anyisa letsele o ntse o ya sekolong, o ka nna wa gama maši o bo o a tlogela le motho yo o tlhokomelang ngwana. O ka simolola ka go ikatisa dibeke pele o boela sekolong.

Rulaganya go ipha nako e ntsi o le ko gae le ngwana wa gago morago ga sekolo, ga mmogo le nako ya go bala le nako le ditsala.

Go nna le ngwana le go ya sekolong go tlile go nna motlhofo fa nako e ntse e tsamaya.

Bomme ba bantsi ba latlhegelwa ke ditsala fa ngwana a fitlha, mme ba boe ba dire ditsala tse disha mo tseleng. Ikopanye le bomme ba bangwe kgotsa ditsala tse di go emang nokeng.

bottom of page