top of page

BOMMA BA MAHLALAGADI LE GO NYANTŠHA

Byale ka mma wa moswa, o ka no ba o ipotšiša gore a naa o tla kgona bjang lesea, go nyantšha le go boela sekolong. Go nyantšha ke tsela ye bonolo, ya go thabiša go wena le lesea la gago gore le tsebane. Go nyantšha go gongwe le go gongwe go kaone go feta go se dire selo le ga tee.

GO NYANTŠHA GO BOHLOKWA GO BOMMA BA MAHLALAGADI

Go bamma e ka ba mošomo wo mo ntši – go nyantšha go dira gore go be bonolo ebile ga go ame tšhelete.

Masea a go nyantšhwa ga a lwalalwale – dipelaelo tše dinnyane, nako ye nnyane yeo o e fetšago go ya kliniking gape le go hlolosela sekolo goba bagwera.

Go nyantšha go go thuša ga bonolo go kwešiša lesea la gago gap ego go fa boithsepo bjalo ka mma.

Go nyantšha go dira dilo bonolo: o ka go dira kae goba kae, neng goba neng gomme maswi a gago a dula a le themphereitšheng yeo e lokilego.

Go bona kgwedi go dulela kgole ge o nyantšha ga ntši, gape o ba le tahlegelo ya mmele ka hlago.

GO BAY O MOSWA GO NYANTŠHENG

O ka no sebe le bonnete bja gore o beakantše go nyantšha nako e kaakang. E leke matšatši goba dibeke tše mmalwa.

Go nyantšha go ka se dire gore matswele a gago a phohlele – matswele a gago a kaba a šetše a fetogile ka sebopego le bogolo nakong ya boimana.

Bolela le mogwera goba yo mongwe yo o mo tshephago yo a nyantšhitšego lesea la gagwe ka katlego.

Go nyantšha ga goa swanela go kweša bohloko – kgopela thušo ge go nyantšha go le bothata goba bohloko. Go nyantšha ka maemo a go iketla gape ka go ngaparela ka go tsenelela go ka thuša go thibela bohloko ditlhokong.

Go nyanya gantši ga lesea la gago go tla dira gore o be le maswi a mantši. Tlogela lesea la gago le nyanye gantšintši ka moo a nyakago gomme o leke go fetša nako ye ntši ka moo o ka kgonago go tseba leseanyana la gago.

GO BOELA SEKOLONG

Ge ele gore o tšea sephetho sa go boela sekolong, leka go leta go fihla ka morago ga kgato ya boseanyana. Lesea la gago le ka no b aka gare ga tlwaelo ye e itšego gomme go tla ba bonolo go beakanya letšatši la gago.

Ge ele gore o tšwela pele go nyantšha ge o boela sekolong, o ka hlagiša maswi a gago gomme wa a tlogela le mohlokomedi wa lesea la gago. O ka thoma go itlwaetša dibeke tše mmalwa pele o boela sekolong.

Beakanya go fetša nako ka gae le lesea la gago ka morago ga sekolo, ga mmogo le nako ya go ithuta le nako le bagwera ba gago.

Go ba le lesea le go ya sekolong go tla ba bonolo ge nako e tšwela pele.

Bomma ba bantši ba baswa ba lahlegelwa ke ba bangwe ba bagwera ge lesea le goroga, fela ba dira gape bagwera ba baswa tseleng ya bona. Kopana le bomma ba bangwe goba bagwera bao bag o thekgago.

bottom of page