top of page

BOMAKE LABASEBANCANE NEKUMUNYISA

Njengoba ungumake losemncane, kungenteka uyatibuta  kutsi utalunakekela njani luswane, umunyise uphindze ubuyele esikolweni. Kumunyisa yindlela lemelula nalemnandzi yekutsi wena neluswane lwakho natane. Nobe ngukuphi kumunyisa kuncono kakhulu kunekungamunyisi sanhlobo.

KUMUNYISA KUMCOKA KUBOMAKE LABASEBANCANE

Kuba ngumake kungaba ngumsebenti – kumunyisa kukwenta kube melula futsi kumahhala.

Tinswane letimunyako ativami kugula – kuncipha kukhatsateka, kunciphe sikhatsi sekuya emtfolamphilo nekungayi esikolweni nakubangani.

Kumunyisa kukusita kutsi ulwati kahle luswane lwakho futsi kukunika sibindzi sekuba ngumake.

Kumunyisa kute naletincane tinkinga: ungakwenta nobe kuphi, nobe nini nelubisi lwakho luhlale lushisa ngelizinga lelikahle.

Kuya esikhatsini kuvama kungabi khona nawumunyisa kanyenti, nasemtimbeni uvele utehlele ngekwemvelo.

NAWUCALA KUMUNYISA

Kungenteka ungaciniseki kutsi utawumunyisa sikhatsi lesingakanani. Kwetame emalanga lambalwa nobe emaviki.

Kumunyisa ngeke kwente emabele akho awe – atawube asavele ashintjile ngebukhulu nekuma nawusetetfwele.

Khuluma nemngani nobe umuntfu lometsembako lowalumunyisa kahle lwakhe luswane.

Kumunyisa kufanele kungabi buhlungu – cela lusito nangabe kumunyisa kumatima nobe kubuhlungu. Kumunyisa nawuhleti kahle futsi lingene kahle libele emlonyeni weluswane kungasita tingono tingabi buhlungu.

Luswane lwakho nalumunya kanyenti, nawe utawukhicita lubisi lolunyenti. Luvumele lumunye kanyenti nalufuna futsi utinike sikhatsi lesenele ulwati kahle.

KUBUYELA ESIKOLWENI

Nawukhetsa kubuyela esikolweni, yetama kulindza kuze kwengce sikhatsi nalusandza kubelekwa. Lapho luswane lwakho lutawube selunekuhleleka lokutsite futsi kutawuba melula kuhlela lilanga lakho.

Nawukhetsa kuchubeka umunyisa nasewubuyele esikolweni, ungalusengela lubisi lwakho ulushiye nalonakekela loluswane. Ungacala kuphrakthiza emavikini lambalwa usengakabuyeli esikolweni.

Hlela kucitsa sikhatsi uneluswane lwakho ekhaya nawubuya esikolweni, ube nesikhatsi sekudadisha nesebangani.

Kuba neluswane nekuya esikolweni kutawetayeleka ngekuhamba kwesikhatsi.

Bomake labanyenti labasebancane bavame kulahlekelwa ngulabanye bangani babo nakubelekwa luswane, kodvwa baphindze bakhe labasha. Tihlanganise nalabanye bomake nobe nebangani labakusekelako.

bottom of page