top of page

TSALO LE GO ANYISA LETSELE 

Go anyisa letsele go tlwaelegile, mme go ka tsaya nako gore wena le ngwana lo ithute.

 

IKUTLWE O GOLOLESEGILE

Tshwarela mmele wa ngwana gaufi le mmele wa gago.

Tshwarela thoba ya gago mo tlase ga nko ya ngwana. Seno se thusa ngwana gore a bule molomo thata. Atametsa mmele wa ngwana ka bogaufi jo bo kgonegang gore letsele la gago le tsenelele mo teng ga molomo wa ngwana.

Go anyisa letsele ga go a tshwanela go nna botlhoko.

 

GO ANYISA LETSELE KA BONAKO LE GANTSI.

Mo malatsing a ntlha mmele wa gago o tlile go dira “maši a ntlha” a a bidiwang kgatsele.

Kgatsele e sireletsa ngwana gore a seka a lwala mme e tla e le nnye.

Tshwarela ngwana gaufi le wena, mmele mo mmeleng. Seno se ka thusa ngwana gore a anye sentle.

Rotloetsa ngwana go anya ga 10 kana go feta mo diureng tse 24.

O ka dira go anyisa ngwana letsele go nne motlhofo bosigo ka go mmaya gaufi le wena.

Fa ngwana a anya letsele thata, ke moo o tlileng go nna le maši thata gone. 

Ngwana gantsi o tlile go fetsa letsele la ntlha mme a emise go anya fa a kgotse.

Mo neye letsele la bobedi. O tla anya lone fa a santse a tshwerwe ke tlala.

 

A NGWANA O TSHWERWE KE TLALA?

Fa ngwana a šhuta thata, tshikinyega mme a anya matsogo, mo neye letsele la gago.

Anyisa ngwana wa gago letsele pele a simolola go lela – selelo se raya gore ngwana wa go tlhoka.

Ngwana a ka tlhoka  go anyisiwa letsele gantsi ka dinako tse di farologaneng, thata jang bosigo. Seno ke ka gonne go anya ga ese fela ga dijo. Go sireletsa ngwana wa gago mo malwetsing le go mo dira a ikutlwe a sireletsegile.

Malatsi a mangwe o tlile go fitlhela ngwana a batla go nwa thata. Seno se tlwaelegile- tsatsi lengwe le lengwe ga le kitla le tshwana. Bgolo le bone ba nwa le go ja ka ditsela tse di farologaneng ka dinako tsotlhe.

 

A NGWANA O ANYA MAŠI A A LEKANENG?

O tshwanetse go bona le go utlwa ngwana wa gago fa a metsa fa a anya letsele.

Morago ga beke ya ntlha, ngwana o tshwanetse go nna le dileiri tse di leswe ka mmala o serolwana bonnye tse 3 mme tse 6 tse metsi ka letsatsi.

Ngwana o tshwanetse go boela mo boimeng jwa mmele wa gagwe wa tsalo mo malatsing a 7 go ya go 14 morago ga tsalo.

Bana ba ba sa anyeng maši mo go lekaneng, ba ka se nne le maatla, thata jang fa ba dula ba khurumeditswe ka dikobo. Fa ele gore o tshwenyegile, apola ngwana wa gago mme o mo tshware mmele wa gago o nne gaufi le wa gago. Seno se tla mo rotoetsa go nwa botoka mme o tla nona.

Fa ngwana a sa anye letsele sentle, o ka mo gamela maši mme o mo nose one ka leswana kgotsa kopi ya polasitiki. 

 

A NGWANA WA GAGO O TLHOKA METSI KGOTSA DIJO TSE DINGWE?

Ngwana wa gago ga a tlhoke metsi kgotsa dijotse dingwe go fitlha a nna le kgwedi tse 6. Go naya lesea metsi go ka dira gore a new maši a letsele gannye. Fa ngwana a nwa maši a mannye, mmele wa gago o simolola go dira maši a mannye.

bottom of page