top of page
KUMUNYISA NEKUSEBENTISA TIDZAKAMIVA
Kumunyisa kucinisekisa kutsi luswane lwakho luba nemphilo lekahle, lukhule nengcondvo ikhule kahle. Nangabe usebentisa tidzakamiva nobe imitsi, kubalulekile kwati kutsi kutalutsintsa njani lubisi lwakho nobe luswane.
IMITSI
Bomake bavame kutjelwa kutsi ngeke bakhone kumunyisa babe banatsa imitsi. Esikhatsini lesinyenti loko akusilo liciniso, nekusebentisa lubisi lwesikotela kunetingoti. Ngaphambi kwekuyekela kumunyisa, tfola kwatiswa lokwengetiwe ngekutsintsana ne-La Leche League South Africa. Ungacwaninga ngekuphepha kwemitsi ku-www.e-lactancia.org.
NICOTINE (LIGWAYI)
I-nicotine lesemitsanjeni yakho ikhulisa tingoti tekusheshe ulumule iphindze inciphise nelubisi loba nalo. Tinswane talababhemako tisengotini lenkhulu yekuhlale tikhala nekutunywa kufa, i-SIDS (Sudden Infant Death Syndrome).
Nawungakhoni kuyekela kubhema, kusephephe kakhulu kumunyisa luswane kunekulunika lubisi lwesikotela.
Nciphisa kubhema futsi ubheme ngemuva kwekumunyisa kunekubhema usetomunyisa.
TJWALA
Tjwala busheshe bungene emitsanjeni yamake kanjalo nasebisini lwakhe, bube nemiphumela leminyenti kulomake nakuloluswane. Akusiyo ingoti kuhle unatsa, ikakhulukati nangabe loluswane selungetulu kwemaviki langu-8 budzala futsi lumunyiswa ngemuva kwema-awa lamabili unatsile. Kunatsa kanyenti kungabangela kukhala kakhulu, kumunya kancane kuphuta kukhula, kuphazamise nendlela ingcondvo yeluswane lekhula ngayo. Kusebentisa tjwala kungaphazamisa nendlela lonakekela ngayo luswane lwakho. Caphela kutsi nawunatsa kanyenti, kubese kutsatsa sikhatsi kutsi lotjwala uphume emtimbeni wakho.
COCAINE NE-CRACK
Incenye lenkhulu yalesidzakamiva lesi iya elubisini lwelibele futsi ingushevu etinswaneni. Nalentfutfu ye-crack cocaine iyingoti kuloluswane lwakho. Bomake kufanele balindze lokungenani ema-awa langu-24 nabacedza kusebentisa i-cocaine nobe i-crack ngaphambi kwekumunyisa.
INSANGU (DAGGA)
Lumbalwa kakhulu lucwaningo lolwentiwe ngemiphumela yensangu. Kunematfuba ekutsi ingcondvo yeluswane lwakho ilimale ekuhambeni kwesikhatsi. Ngemuva kwekuyisebentisa kakhulu, kuphela emaviki tinswane tinayo emitimbeni yato. Bomake kufanele bangayisebentisi insangu nabasamunyisa.
Nakakhona loyisebentisako ekhaya, kufanele ayisebentise khashane neluswane.
I-METHAMPHETAMINE (TIK) NALENA LESAMPHUPHU
Letidzakamiva tinemandla ekubusana futsi setiyinkinga leyandzako emaveni lamanyenti. Kute kwatiswa lokunyenti mayelana nekutsi i-tik ikutsintsa njani kukhula kweluswane nemphilo yalo, kodvwa siyati kutsi ihlobene netinkinga tebantfu, budlova emakhaya kanye nemazinga laphansi ekumunyisa.
Nangabe ungumake lomunyisako futsi usebentisa i-tik, kufanele ulindze lokungenani ema-awa langu-48 ngaphambi kwekumunyisa nobe ize ingasabonakali le-methamphetamine nawuhlola umchamo wakho. Ungalusengela lubisi lwakho ululahle kuleso sikhatsi kuze utochubeka ukhicita lolubisi.
bottom of page