top of page

GO GAMA MAŠI A GAGO KA LETSOGO

Go gama maši ka letsogo ke botswerere jo mme a ka ithutang jone. Bomme ba le bantsi ga bana pompo ya matsele. Ba gama maši ka letsogo gore ba a tlogelele bana ba bone. Matsele a gago a itse mufuthu wa go amana ka mmele, ka jalo matsogo a gago a gago mo letseleng a ka seke a utlwalega e le selo se se sa tlwaelegang mme a ka thusa go ntsha maši a mantsi mo matseleng a gago. Ga o tlhoke sepe ntle le matsogo a gago!

MABAKA A GO GAMA KA LETSOGO

Maši a gago ke dijo tse di siametseng ngwana wa gago. O ka tlhoka go gama maši ka letsogo:

 • Fa ngwana a tsetswe pele ga nako mme a sa kgona go anya letsele.

 • Fa ngwana a lwala thata gore a ka anya.

 • Fa letsele le tletse thata morago ga tsalo mme o tlhoka go fokotsa bokete jwa letsele.

 • Fa o tlhoka go direla ngwana maši a oketsegileng.

 • Fa o le kgakala le ngwana mme o tlhoka go tlogelela ngwana maši.

Bomme gantsi ba nna le maši a mantsi fa ba dirisa matsogo a bone, go nale pompo.

MOFUTA WA MARMET WA GO GAMA MAŠI

Fano ke tsela tse di motlhofo tsa go gama maši:

 • Sa ntlha, go ntsha maši fela go siame. Baya sekotlolo se se bulegileng mo diropeng tsa gago go tshwara maši, o a fetisetse mo sekotlolong se sennye, mme o a tshele mo koping fa o bona go le bonolo. Bomme bangwe ba kgona go dira seno mo eleng gore ba kgona go baya kopi e le nngwe mo letseleng lengwe le lengwe mme ba game ka nako e le nngwe. Baya toulu gaufi go direla gore fa o itshela o kgone go phimola.

 • Ka matsogo a a phepa, simolola ka go tshikinya letsele o bo o le tsosa mme o gogagoge thoba.

 • Baya monwana wa kgonotswe le wa go supa centimetara e le nngwe mo morago ga thoba ya gago. Seno se ka nna sa nna kgotsa sa seka sa nna mo kgolokweng ya thoba (bontsho jo bo dikologileng thoba). Baya menwana o e dirile C o seka wa tshwara letsele la gago (letlalo le le mogare ga kgonotswe ya gago le supa monwana ga a tshwanela go nna mo letseleng, go tshwanetse go bonale phatlha).

 • Gogela letsele la gago mo teng ga sehuba sa gago.

 • Dikolosa menwana ya gago jaaka ekete o gatisa menwana.

 • Dira seno kgapetsakgapetsa.

 • O tla itse gore menwana ya gago e ntse sentle fa o bona maši a rotha, o bona a kgatsha a bo a tshologa sentle.

 • Dikolosa letsogo mo letseleng gore mesima ya maši e bulege go dikologa letsele mme a sa tswa fela mo letlhakoreng le le lengwe.

 • O seke wa phatlhalatsa menwana, o seka wa tamusa, o seka wa relela mme o seka wa goga thoba ya gago gore e seka ya nna botlhoko mme ya lemala..

bottom of page