top of page

ABOMMA ABASEBANTAZANA NOKUMUNYISA

Njengomma osemncani, kungenzeka uzibuze bona uzomkghona na umntwana lo, ukumunyisa nokubuyela esikolweni ngasikhathi sinye. Ukumunyisa kubulula, kuyindlela ethabisako kuwe nemntwanenakho yokuthi nazane. Nanyana ngikuphi ukumunyisa ibele kungcono kunokungamunyisi unomphela.

UKUMUNYISA IBELE KUQAKATHEKILE KIBOMMA ABASEBANTAZANA

Ukuba ngumma kuza nomsebenzi omnengi – ukumunyisa kuwenza ube lula umsebenzi loyo begodu akubizi nemali.

Abantwana abamunyako abagulaguli – abatshwenyi, akukavami ukubasa etlinigi namkha ukuthi ulove esikolweni namkha ukhumbule abangani.

Ukumunyisa kukwenza kube lula ukuzwisisa umntwanakho nokumqinisekisa njengombelethi.

Ukumunyisa kuyaqinisekisa tle: ungakwenza kwenye nenye indawo, ngananyana ngisiphi isikhathi begodu ibisi lakho lihlala lifuthumele ngendlela efaneleko.

Ukuya esikhathini kuba yimvela kancani nawumunyisa kanengi, begodu umzimba uyazehlela ngokwemvelo.

 

UMUTJHA EKUMUNYISENI

Ungahle ungaqiniseki bona uhlela ukumunyisa isikhathi esingangani. Kuzame emalangeni namkha eemvekeni ezimbalwa.

Ukumunyisa angekhe kubangele amabele bona alenge – amabelakho azabe sewatjhugulukile endleleni ebekaqaleka ngayo nobukhulu bawo hlangana nokuzithwala.

Khuluma nomngani namkha othileko omthembako owabamunyisa ibele ngokuphumelelako abantwana bakhe.

Ukumunyisa akukafaneli kube buhlungu – bawa isizo nangabe ukumunyisa kubudisi namkha kubuhlungu. Ukumunyisa usebujamweni obunethezekileko begodu uyifake ngokupheleleko ingono ngemlonyeni womntwana kungenza iingono zingabi buhlungu.

Njengombana umntwana amunya kanengi, kulapho nawe uzokukhiqiza ibisi elaneleko. Vumela umntwanakho amunye kanengi ngendlela afuna ngayo begodu uziphe isikhathi esaneleko sokwazana nesana lakho.

UKUBUYELA ESIKOLWENI

Nangabe uqunta ukubuyela esikolweni, zama ukulinda bekube kulapho umntwanakho sekadlulile ekubeni lisana. Umntwanakho uzowujwayela umzombe lo begodu kuzokuba bulula nokuhlela ilanga lakho.

Nangabe ukhetha ukuraga nokumunyisa lokha nawubuya esikolweni, ungasenga ibisi bese ulitjhiya naloyo ozabe atlhogomela umntwanakho. Ungathoma ukwenze lokhu eemvekeni ezimbalwa ngaphambi kokubuyela esikolweni.

Ziphe isikhathi sokuba nomntwanakho ekhaya nakuphuma isikolo, uziphe nesikhathi sokufunda nesokuba nabangani.

Ukuba nomntwana nokuya esikolweni kuzokuba bulula ngokukhamba kwesikhathi.

Abomma abanengi abasebancani balahlekelwa ngabanye babangani babo umntwana nakafika kodwana benza abanye abangani njengombana isikhathi sikhamba. Hlangana nabanye abomma namkha abangani abazokusekela.

bottom of page